Cankurtaran Talimati

[Toplam:9    Ortalama:3.2/5]

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU
CANKURTARMA TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, ülkemizde deniz, göl, yapay ve doğal tüm iç sularda, kıyılarda, havuzlarda, su parklarında ve bu faaliyetlere birleşik olarak gerekli durumlarda karada da gerçekleştirilebilecek su üstü ve sualtı arama kurtarma çalışmaları ile bu çalışmalar kapsamında kullanılacak can kurtarma ve ilkyardım tekniğinin, eğitiminin, çalışma ve uygulamalarının, kullanılacak yardımcı araç ve gereçlerin, sporcuların yetiştirilmesinin, çalışma yapılan yerlerde güvenliğin sağlanmasına ilişkin standartların belirlenmesi, bu konuda çalışacak olan eğitim merkezlerinin, eğitim kurum ve kuruluşlarının ve eğitmenlerinin eğitim ve eğitmenlik kurallarının belirlenmesi, havuz, göl, deniz ve yapay iç suların kıyılarında yapılan su sporlarının ve bu alanları kullanan kişilerin katıldığı etkinliklerle ilgili güvenlik önlemlerinin alınması ve denetiminin gerçekleştirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- (1) Bu Talimat, Federasyonun uluslararası federasyonlara üyeliğinden doğan görev ve yetkileri çerçevesinde, ülkemizde deniz, göl, yapay ve doğal tüm iç sularda, kıyılarda, havuzlarda, su parklarında ve bu faaliyetlere birleşik olarak gerekli durumlarda karada da gerçekleştirilebilecek su üstü ve sualtı arama kurtarma çalışmaları ile bu çalışmalar kapsamında kullanılacak can kurtarma ve ilkyardım teknikleri ve eğitimleri ile ilgili olarak Federasyondan yetki belgesi alarak çalışacak olan; cankurtarma eğitim merkezlerinin, cankurtaran ve eğitmenlerin, her türlü havuz ve su parkları işletmelerinin, sahil ve kıyı işletmelerinin, spor kulüplerinin, üniversitelerin can kurtarma eğitim birimleri ile ulusal ve uluslararası kurallara göre yapılacak yarışmalarda yarışacak sporcuların uyması gereken ön koşul ve standartların, bu birimler ve kişilerin denetlenme ve belgelendirilme açısından uyacakları kurallar ile yetkilendirilme usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
Madde 3- (1) Bu Talimat, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesine, 3/4/2014 tarih ve 28961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsüne ve 28/1/2006 tarih ve 26063 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Talimatta geçen;
a) (Değişik:12/5/2016 -Tal/1. md.) Altın cankurtaran: Açık deniz, göl, doğal ve yapay iç sular ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliyi,
b) Altın eğitmen: Bronz, Gümüş, Altın cankurtaran ve cankurtaran eğitmeni eğitimi
programlarını uygulayan eğitmeni,
c) Bronz cankurtaran: Havuzlarda ve su parklarında güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya
yardım etmek için temel eğitime sahip görevliyi,
ç) Bronz eğitmen: Bronz ve gümüş cankurtaran eğitim programlarını uygulamakla yetkili
eğitmeni,
d) Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşları: Cankurtarma ve ilk yardım eğitim
merkezlerini, üniversite cankurtarma eğitim birimlerini, spor kulüplerini,
e) Cankurtarma Eğitim Merkezi: Türk Ticaret Kanununa göre kuruluşunu tamamlamış,
cankurtarma, su üstü ve sualtı arama kurtarma ve ilkyardım teorik ve pratik eğitimlerini vermeye yetkili kurum ve kuruluşları,
f) CMAS: Dünya Sualtı Etkinlikleri Konfederasyonunu,
g) Federasyon: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunu (TSSF),
ğ) Federasyon Başkanı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanını,
h) Gümüş cankurtaran: Deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzlarda güvenliği
sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliyi,
ı) Gümüş eğitmen: Bronz, gümüş ve altın cankurtaran eğitim programlarını uygulamakla
görevli eğitmeni,
i) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
j) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
k) ILS: Uluslararası Cankurtarma Federasyonunu,
l) ILSE: Avrupa Uluslararası Cankurtarma Federasyonunu,
m) İlkyardımcı: Temel ilkyardım, harici kalp masajı ve suni solunum uygulamasını bilen
sertifikalı uzmanı,
n) İlkyardım eğitmeni: Federasyonun ilkyardımcı eğitim programını uygulayan eğitmeni,
o) İlkyardım eğitmen eğiticisi: Federasyonun ilkyardım eğitmen eğitimi programını uygulayan
eğitmeni,
ö) (Değişik:12/5/2016 -Tal/1. md.) Risk yönetim planı: Her türlü havuz, su parkı, doğal ve yapay iç sular, sahil ve kıyı işletmelerinin yetkili risk yöneticisinin (işletmecisinin) mevzuat ile bu Talimattaki ilke ve standartlar çerçevesinde hazırlamak zorunda olduğu planı içeren belgeyi,
p) Spor Kulübü: Dernekler Kanununa göre kuruluşunu tamamlamış, Türkiye Sualtı Sporları
Federasyonuna tescilli olan spor kulüplerini,
r) Sporcu cankurtaran: Cankurtarma spor karşılaşmalarına katılan lisanslı sporcuları,
s) Üniversite Cankurtarma Eğitim Birimleri: Üniversitelerin bünyelerinde kurulan ve konu ile ilgili
amatör faaliyet gösteren öğrenci toplulukları ve kulüpleri ile Federasyonun yönetim kurulu tarafından denkliği kabul edilen Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunu ve suda hayat kurtarma ile ilgili derslerin okutulduğu bölümlerini,
ş) Yetki belgesi: Bronz, gümüş ve altın cankurtaran eğitimleri ile ilkyardımcı eğitimleri ve sınavları ile bronz, gümüş cankurtaran eğitmen eğitimleri veren cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarına Federasyon tarafından verilen belgeyi,
t) Yönetmelik: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliğini,
u) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/1. md.) Resmi Kurum: Federasyon haricindeki idari ve mülki amirler ile kolluk kuvvetleri ve diğer ilgili, yetkili tüm kamu kurumlarını,
ü) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/1. md.) Risk Değerlendirme Raporu: Her türlü havuz, su parkı, doğal ve yapay iç sular ile sahil ve kıyı işletmelerinin, uluslararası standartlar gereğince ILSE tarafından sertifikalandırılan Risk Değerlendirme Görevlisinden bedeli karşılığı alınan, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara da sunmak zorunda olduğu, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları içeren yıllık raporu,
v) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/1. md.) Risk Değerlendirme Görevlisi: ILSE tarafından Risk Değerlendirme Görevlisi olarak sertifikalandırılan ve Federasyon tarafından da yetki belgesiyle yetkilendirilen kişiyi,
y) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/1. md.) Yüzme Suyu: Yetkili makamlarca yüzmeye açıkça izin verilen veya yüzmenin yasaklanmadığı ve geleneksel olarak çok sayıda insanın yüzdüğü havuz, doğal ve yapay iç sular, akarsu, göl, baraj gölü ve deniz suyunu,
z) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/1. md.) Yüzme Alanı: Yüzme suyunun bulunduğu alanı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşu Açma,
Yetki Belgesi Alma Koşulları ve Gerekli Ekipmanlar

Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu açma, yetki belgesi alma koşulları
Madde 5- (1) Cankurtarma ve cankurtarma eğitmeni eğitimi verebilmek için Federasyondan yetki belgesi alınması zorunludur. Yetki belgesi süresi 1 (bir) takvim yılı olup 01 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasını kapsar.
(2) Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları açma ve yetki belgesi almak için dilekçe ekinde istenecek belgeler:
a) Cankurtarma eğitim merkezi açma ve yetki belgesi alma koşulları:
1) Vergi levhası aslı veya mali müşavir onaylı sureti
2) (Değişik:12/5/2016 -Tal/2. md.) Kuruluş sözleşmesinde “su sporları veya cankurtarma veya ilkyardım eğitimleri vermek” ibaresinin bulunduğunu kanıtlayan ticaret sicil gazetesi veya esnaf sanatkarlar odasından aslı veya noter onaylı sureti (İlk iki bendde belirtilen belgelerden herhangi birisinde veya sunulacak bir resmi belgede iştigal konusunun belirtilmiş olması yeterlidir),
3) Sorumlu işyeri sahibinin / müdürün ve eğitmenlerin imza beyannameleri aslı veya noter onaylı sureti,
4) Bünyesinde en az gümüş eğitmen seviyesinde eğitmenle yapılan iş sözleşmeleri aslı veya noter onaylı sureti,
5) Yönetim Kurulu tarafından o yıl için belirlenmiş olan yetki belge bedeli ile eğitmen ödentilerinin Federasyonun banka hesabına yatırıldığına dair makbuz.
b) Spor kulübü açma ve yetki belgesi alma koşulları:
1) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince verilen ve kulübün sualtı dallarında çalışma yapabileceğini gösteren güncel tarihli tescil belgesi aslı.
2) (Değişik:12/5/2016 -Tal/2. md.) Cankurtarma eğitimlerinin verilmesine dair kulübün yönetim kurulu kararı aslı veya noter onaylı sureti, (İlk iki bendde belirtilen belgelerden herhangi birisinde veya sunulacak resmi bir belgede iştigal konusunun belirtilmiş olması yeterlidir).
3) Bünyesinde en az gümüş eğitmen seviyesinde eğitmen veya eğitmenlerle yapılan iş sözleşmeleri aslı veya noter onaylı sureti,
4) Kulüp yetkilisi ve eğitmenlerin imza beyannamesi aslı veya noter onaylı sureti,
5) Yönetim Kurulu tarafından o yıl için belirlenmiş olan yetki belge bedeli ile eğitmen ödentilerinin Federasyonun banka hesabına yatırıldığına dair makbuz.
c) (Değişik:12/5/2016 -Tal/2. md.) Üniversitelerde cankurtarma eğitimleri ile ilgili birimler ve denklik koşulları:
1) Üniversitelerin fakülte, yüksekokul ve sualtı ile ilgili diğer birimlerinde; “suda hayat kurtarma” ile ilgili dersin okutulduğuna dair bölüm müfredatının yazılı olduğu onaylı belge,
2) Üniversitelerin fakülte, yüksekokul ve ilgili diğer birimlerinde; “suda hayat kurtarma” ile ilgili dersi vermekle yetkili öğretim elemanının en az TSSF/ILS Gümüş Cankurtaran Eğitmen belgesine sahip bulunduğuna ve bu eğitim biriminde kadrolu ya da sözleşmeli kadrolu olduğuna dair ilgili bölüm yetkilisi tarafından onaylanmış görev yazısı aslı,”
(3) Cankurtarma eğitmenleri bir yıl içinde bağlı olduğu cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu
ve Federasyona en az 15 gün önceden yazılı bildirim yapmak kaydı ile en fazla 2 kez yetkili merkez değişikliği yapabilir. Aksi durumda en az 6 ay süre ile cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunda eğitmen olarak görev alamazlar.
(4) Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna, Disiplin Kurulu tarafından verilmiş olan para cezasını ödemeden yetki belgesi verilmez.
(5) Cankurtarma eğitmeni, Disiplin kurulu tarafından verilmiş olan para cezasını ödemeden faaliyette bulunamaz, yetki belgesine kaydı yapılmaz.
(6) Disiplin Kurulunun vermiş olduğu para cezasını ödemeyenler Federasyondan hiçbir belge talep edemez, faaliyette bulunamazlar.
(7) Tüm ödentilerini ödemiş ve belge noksanı olmayan cankurtaran eğitim kurum ve kuruluşuna yetki belgesi verilir.
(8) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/2. md.) Yetkili Cankurtaran Eğitim Merkezi bünyesinde, en az bir tanesi gümüş eğitmen belgesine sahip olmak şartı ile aşağıdaki koşullarda eğitmen görevlendirilebilir.
a) Eğitim Merkezi, her yıl Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenen yıllık eğitmen vize harcını ödemek suretiyle bünyesinde bir tanesi en az gümüş eğitmen olmak üzere en fazla beş eğitmen çalıştırabilir.
b) Eğitim Merkezi, bir tanesi en az gümüş eğitmen olmak üzere toplam beş eğitmenden fazlasını ancak yeni yetki belgesi almak suretiyle açacakları şubelerde çalıştırabilir. Bir şubede en fazla beş eğitmen çalıştırılabilir.

Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu açma ve yetki belgesi almak için gerekli ekipmanlar
Madde 6- (1) Cankurtarma Eğitim Merkezi açma ve yetki belgesi almak için cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarında bulunması zorunlu ekipmanlar:
a) Akademik ve pratik çalışmalar yapmaya uygun en az 12 kişilik derslik
b) Televizyon, bilgisayar, slayt makinesi, projeksiyon ya da tepegöz, video gibi görsel sunum için teknik donanım,
c) Yazı Tahtası,
ç) İlkyardım Çantası,
d) En az 5 Lt’lik oksijen tüpü, bağlantı aparatı ve rezervuarlı maske aparatları,
e) İlkyardım eğitimlerinde kullanılacak manken ve yardımcı malzemeleri,
f) Cankurtarma eğitimi için kullanılacak yardımcı malzemeler,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İlkyardım Çantası ile İlkyardım ve
Su Eğitim Mankenleri Standardı, Yardımcı Malzemeler

İlkyardım çantası
Madde 7- (1) Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşlarının bulundurmak zorunda olduğu ilkyardım çantasının;
a) Su geçirmez kumaş, alüminyum/metal ya da plastik kutudan imal edilmiş olması,
b) Sarı, turuncu ya da kırmızı renkleri olması,
c) Steril malzemeleri koymak için bölmelerinin bulunması,
ç) Üzerinde ulusal ya da uluslararası ilkyardım simgesi bulunması ya da “ ilkyardım çantası” yazması gerekmektedir.

İlkyardım çantasında bulunması gereken malzemeler
Madde 8- (1) İlkyardım çantasının içinde bulunması gereken malzemeler listesi:

CİNS ADET
1. Steril Gazlı Bez (3 farklı ebatta) 10
2. Yara temizleyici 100 ml 1
3. Sargı Bezi 2
4. Makas 1
5. Fener 1
6. Düdük 1
7. Not Kağıdı – kalem 1
8. CPR maskesi 1
9. Steril eldiven 2
10. Yanık kremi 1
11. Boyunluk 1
12. Yara bandı (Muhtelif) 20
13. Alüminyum Battaniye 1
14. Elastik bandaj 1
15. Turnike Lastiği 1

İlkyardım eğitim mankenleri standardı
Madde 9- (1) Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşlarının ilkyardım eğitiminde kullanacakları mankenin aşağıdaki özelliklerde olması gerekmektedir.
a) Burnu yumuşak plastikten sıkıştırılabilen veya kapatılabilen, ağız ve burun
boşluğundan hava akışı olan, ağızdan ağza ve ağızdan buruna yapay solunum yapmaya uygun olması,
b) Solunum uygulaması esnasında ciğerlerin hareketi gözle görülebilmesi,
c) Yalnızca doğru pozisyonda hava yolu açılabilmeli ve yapay solunum
uygulanabilmeli,
ç) Anatomik olarak kalp masajı baskı noktaları doğru hissedilebilmelidir.

Manken kullanım koşulları
Madde 10- (1) Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları, yetişkin, çocuk ve bebek boylarından birer adet manken bulundurmak zorundadırlar. Aynı manken üzerinde yetişkin ve çocuk ayarı yapılabiliyorsa bu model manken ve bebek boyunda birer adet manken bulundurmak zorundadırlar.
(2) Manken kullanımı esnasında, öğrencilerin ağız salgılarının birbirine bulaşmasını engellemek amacıyla, tek yönde hava akışına izin veren ağız koruyucularının kullanılması, eğitimlerin sonunda ciğerlerin yenileriyle değiştirilmesi ve yüzlerin her bir kişinin kullanımında sonra dezenfektanlarla silinmesi zorunludur.

Suda kullanılacak eğitim mankeni standardı
Madde 11- (1) Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarının sudaki eğitimlerinde kullanacakları mankenin su dolu ağırlığı asgari 40 kg olmalı ve hem tamamen pozitif hem de tamamen negatif yüzerlik sağlanabilecek şekilde ayarlanabilmelidir.

Yardımcı malzemeler
Madde 12- (1) Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarının bulundurmak zorunda oldukları yardımcı malzemeler:
a) Kurtarma Kemeri: en az iki adet
b) Kurtarma Topu: En az bir adet, 15 metre yüzebilen ipe bağlı file içerisinde minimum 20 cm çapında plastik top
c) Kurtarma ipi: En az bir adet, en az 15 metre uzunluğunda yüzebilen ipten imal edilmiş ve özel torbasında atılabilir ve atılırken otomatik olarak açılan ip ve torbası,
ç) Eğitmen üniforması,
d) En az 6 takım maske, palet ve şnorkel.
e) En az 1 adet sedye
f) En az 1 adet battaniye
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Cankurtaran ve Cankurtaran Eğitmeni Giysi Kural ve Koşulları

Cankurtaran giysi kural ve koşulları
Madde 13- (1) Her türlü havuz işletmeleri, su parkları, sahil ve kıyı işletmelerinde çalışan cankurtaranların çalışma saatleri içerisinde üniforma giymesi zorunludur.
(2) (Değişik:12/5/2016 -Tal/3. md.) Cankurtaranın üniformasının, t-shirt, atlet, uzun kollu t-shirt ya da montunun zemini parlak sarı renkte olması, sırt kısmında ve iki omuz arasında “LIFEGUARD veya CANKURTARAN kelimesinde her bir harf kalın ve koyu renkte ve her bir harfi en az 65 mm yüksekliğinde” yazması zorunludur. Turistik alanlarda veya yabancılara hizmet verilen diğer yerlerde cankurtaran yazısı İngilizce “LIFEGUARD” ya da hizmet verilen topluluğun ana dilinde yazılabilir.
(3) Cankurtaranın üniformasının, şort, mayo ya da eşofmanının zemini kırmızı renkte olması, bel kısmında, sarı renkler kullanılarak “Cankurtaran” yazması zorunludur. Turistik alanlarda ve yabancılara hizmet verilen diğer yerlerde Cankurtaran yazısı İngilizce “LIFEGUARD” ya da hizmet verilen topluluğun ana dilinde de yazılabilir.
(4) Gölgelik alan bulunmayan yerlerde ve/veya direkt güneş altında görev yapan Cankurtaranın, zemini kırmızı renkte ve ön kısmında sarı renkte “Cankurtaran” yazan şapka giymesi zorunludur.

Cankurtaran eğitmeninin giysi kural ve koşulları
Madde 14 – (1) Cankurtaran eğitmeninin, eğitimleri esnasında üniforma giymesi zorunludur.
(2) Cankurtarma eğitmeninin üniformasının rengi ve modeli federasyon tarafından belirlenir ve resmi internet sitesinden duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Cankurtaran, Cankurtaran Eğitmeni, İlkyardımcı, İlkyardım Eğitmeni ve İlkyardım Eğitmen Eğiticisi Eğitimlerine Katılma Ön Koşulları

Sporcu cankurtaran
Madde 15- (1) Sporcu cankurtaran olmak için, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Sporcu Lisans, Tescil, Vize, Transfer ve Kulüp Tescil Talimatına göre lisanslı sporcusu olmak zorundadır. Sporcu cankurtaranlar profesyonel olarak çalışamazlar.

Bronz cankurtaran
Madde 16- (1) Bronz cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;
a) 18 yaşını doldurmuş olmak,
b) En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
c) Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim
formunu imzalayarak beyan etmek (Ek cümle:12/5/2016 -Tal/4. md.) (Engelli olup da Federasyonun Sağlık Kurulunca hazırlanan rehberde belirtilen engeliyle ilgili dal uzman (Federasyon Sağlık Kurulu)hekiminden, yine rehberde belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilerek sağlık açısından uygunluk raporu alındığı takdirde, cankurtaranlık veya cankurtaran eğitmenliği için başvurulabilir),
ç) Bu Talimatın 31 inci maddenin (2) nci fıkrasında belirtilen becerileri yapabilmek.

Gümüş cankurtaran
Madde 17- (1) Gümüş cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;
a) 18 yaşını doldurmuş olmak,
b) En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
c) Bronz cankurtaran belgesine sahip olmak,
ç) Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim
formunu imzalayarak beyan etmek.
Altın cankurtaran
Madde 18- (1) Altın cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar:
a) 19 yaşını doldurmuş olmak,
b) En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
c) Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim
formunu imzalayarak beyan etmek,
ç) Gümüş cankurtaran belgesine sahip olmak,
d) Federasyonun en az 3 yıldız dalıcı belgesine sahip olmak,
e) En az 6 ay gümüş cankurtaran olarak çalışmış olmak ve çalışmasını işyerinden
onaylı işyerinde çalışma bildirim belgesini ibraz etmek.

İlkyardımcı
Madde 19- (1) İlkyardımcı eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;
a) 15 yaşını doldurmuş olmak,
b) En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek.

Bronz cankurtaran eğitmeni
Madde 20- (1) Bronz cankurtaran eğitmeni olabilmenin koşulları;
a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
b) Bu Talimatın 30 uncu maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,
c) Altın cankurtaran belgesine sahip olmak,
ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
d) Sabıka kaydı belgesi ibraz etmek,
e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
f) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,
g) En az 6 ay altın cankurtaran olarak çalışmış olmak ve çalışmasını işyerinden onaylı işyerinde çalışma bildirim belgesini ibraz etmek.

Gümüş cankurtaran eğitmeni
Madde 21- (1) Gümüş cankurtaran eğitmeni olabilmenin koşulları;
a) 22 yaşını doldurmuş olmak,
b) En az lise mezunu olmak ve bunu belgelemek,
c) Bu Talimatın 30 uncu maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,
ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
d) Bronz cankurtaran eğitmen belgesine sahip olmak,
e) Sabıka kaydı belgesi ibraz etmek,
f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
g) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,
ğ) En az 2 yıl bronz eğitmen olarak yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunda kayıtlı eğitmen olarak çalışmış olmak ve en az 80 kişiye bronz veya gümüş cankurtaran kursu vererek bilgi kayıt formu imzalamış olmak.

Altın cankurtaran eğitmeni
Madde 22- (1) Altın cankurtaran eğitmeni olabilmenin koşulları;
a) 25 yaşını doldurmuş olmak,
b) En az lise mezunu olmak ve bunu belgelemek,
c) Bu Talimatın 30 uncu maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,
ç) Gümüş cankurtaran eğitmen belgesine sahip olmak,
d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
e) Sabıka kaydı belgesi ibraz etmek,
f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
g) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,
ğ) En az 3 yıl gümüş eğitmen olarak yetkili cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunda çalışmış olmak, en az 150 kişiye bronz veya gümüş cankurtaran ve en az 10 kişiye altın cankurtaran kursu vererek bilgi kayıt formu imzalamış olmak.

İlkyardım eğitmeni
Madde 23- (1) İlkyardım eğitmeni olabilmenin koşulları;
a) 19 yaşını doldurmuş olmak,
b) En az lise mezunu olmak ve belgelemek,
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
ç) Sabıka kaydı belgesi ibraz etmek,
d) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
e) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak.

İlkyardım eğitmen eğiticisi
Madde 24- (1) İlkyardım eğitmen eğiticisi olabilmenin koşulları;
a) 24 yaşını doldurmuş olmak,
b) İlkyardım eğitmeni belgesine sahip olmak,
c) En az lise mezunu olmak ve belgelemek,
ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
d) Sabıka kaydı belgesi ibraz etmek,
e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
f) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi
iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,

ALTINCI BÖLÜM
Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşları
Tarafından Kullanılacak Formlar

Formlar
Madde 25- (1) Denetlemelerde ve cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları tarafından kullanılabilecek formlar:
a) Cankurtarma eğitim merkezi açma başvuru formu (Form 1)
b) (Değişik:12/5/2016 -Tal/6. md.) Cankurtarma Kuruluşu Eğitmen Çalışma Sözleşmesi formu (Form 2)
c) Kurs izin formu (Form 3)
ç) İstek formu (Form 4)
d) İşyerinde çalışma bildirim formu (Form 5)
e) Cankurtaran eğitmen sınavı katılım talep formu (Form 6)
f) Cankurtaran merkezi eğitim denetleme formu (Form 7)
g) Cankurtaran merkezi açma ve yetki belgesi alabilme koşullarını denetleme formu (Form 8)
ğ) Sağlık bildirim formu (Form 9)
h) Cankurtaran, havuz, su parkı, sahil ve kıyı işletmelerini denetleme formu (Form 10)
ı) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/6. md.) Kaza Raporu formu (Form 11)
i) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/6. md.) Risk Değerlendirme Raporu formu (Form 12)
j) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/6. md.) Yetkili Kişiler ve Cankurtaran Eğitmeni İmza Örnekleri formu (Form 13)
k) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/6. md.) Cankurtaran Sınavı Uygulama Tablosu (Ek-A)”

YEDİNCİ BÖLÜM
Havuz, Su parkı, Sahil ve Kıyı İşletmelerinin Bulundurması Gereken Ekipman,
Malzeme ile Uyumaları Gereken Koşullar,
Standartlar ve Denetleme Usulü

Havuz, su parkı, sahil ve kıyı işletmelerinde bulunması gerekli ekipman ve malzemeler
Madde 26- (1) Havuz ve su parklarında bulunması gerekli ekipman ve malzemeler:
a) Özel imal edilmiş en az 4 basamaklı, kapalı havuzlarda asgari 150 cm, açık havuzlarda asgari 200 cm yüksekliğinde cankurtaran sandalyesi. (Cankurtaran sandalyesi, havuza 2 m den daha uzakta olmayacak şekilde ve havuzun her yerini rahat görebilecek yerde olmalıdır. Açık havuzlarda kullanılacak cankurtaran sandalyesinin üst tarafında cankurtaranı güneşten koruyacak bir düzenek olması gerekmektedir.)
b) (Değişik:12/5/2016 -Tal/7. md.) Dikdörtgen, alt yarı sarı renk üst yarı kırmızı renk, cankurtaran sandalyesinin üzerinde iki metre yükseklikte monte edilmiş direk üzerine, 75 x 100 cm. ölçülerinde, asgari bir adet cankurtaran hizmet bayrağı (Cankurtaran görevde, Plaj kullanımı güvenli),
c) Dikdörtgen düz sarı renkte, 75×100 cm ölçülerinde, altında açıklaması olan ve havuz kullanımını geçici süreliğine yasaklayan bayrak,
ç) Dikdörtgen düz kırmızı renkte, 75×100 cm ölçülerinde, havuzun kullanıma kapalı olduğu saatlerde suya girişi yasaklayan bayrak,
d) T-shirt sarı, şort kırmızı, şapka kırmızı renkte, her cankurtaran için en az bir takım cankurtaran üniforması,
e) En az bir adet kurtarma topu,
f) Her cankurtaran için bir adet olmak üzere kurtarma kemeri,
g) Kakıç: En az bir adet, en az 2 m. uzunluğunda ucu olası yaralanmaları engelleyecek biçimde plastik kaplı uzun alüminyum ya da ahşap sopa,
ğ) Kolay görülebilir ve rahat okunabilir yerde Türkçe ve uluslararası dilde, uyarı bayraklarının renkli tanıtımı olan, havuz kullanımı kurallarının yazılı olduğu bilgilendirme ve uyarı panosu,
h) Her cankurtaran için bir adet olmak üzere cankurtaran düdüğü,
ı) En az bir adet battaniye
i) Oksijen seti
j) İlk yardım çantası
k) Megafon
l) Düdük
m) En az 1 adet sedye

(2) Plajlarda bulundurulması gerekli ekipman ve malzemeler:
a) (Değişik:12/5/2016 -Tal/7. md.) Plajlarda emniyet şeridi oluşturulmuş her 200 m lik kontrollü yüzme alanı için risk yönetim planına uygun sayıda cankurtaran istasyonu (Cankurtaran kulesinin bulunacağı yer, cankurtaran eğitim müfredatında belirtilen yüzme mesafesi ve süreleri baz alınarak bir cankurtaranın emniyet şeridi oluşturulmuş yüzme alanının en uzak noktasına maksimum 3 dk içinde yüzerek ulaşabilecek uzaklıkta ve kontrollü yüzme alanını rahat görebilecek yerde olmalıdır). Kule, kullanılabilir, amacına uygun ve estetik olmalı, iniş yönü yüzme alanındaki vakayla göz teması kesilmeyecek ve pratik iniş şekilde olmalıdır.
b) En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda kolay görülebilir ve okunabilir yerde, Türkçe ve uluslar arası dilde plaj kullanım ve uyarı panosu,
c) (Değişik:12/5/2016 -Tal/7. md.) Kontrollü her yüzme alanı sınırları için, plajdan deniz kıyısına en az iki metre mesafede, yerden üç metre yükseklikte bir direk üzerinde, dikdörtgen, alt yarı sarı üst yarı kırmızı renkte, 75×100 ölçülerinde, en az iki adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda cankurtaran sorumluluk alanlarını belirleyen cankurtaran hizmet bayrakları (cankurtaran görevde olmadığı durumlarda bayraklar asılmayacaktır),
ç) T-shirt sarı renk, şort kırmızı renk, şapka kırmızı renkte, her cankurtaran için 1 takım cankurtaran üniforması,
d) En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda kurtarma ipi,
e) En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda kurtarma topu,
f) En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda suda batmayan sedye
g) Her cankurtaran için bir adet olmak üzere kurtarma kemeri,
ğ) Bir adet motorlu kurtarma botu veya Jet Ski, (Kurtarma botu veya Jet Ski başka
amaç için kullanılmamalı ve rahat görülebilen bir yerinde Türkçe ve uluslararası bir dilde “Cankurtaran” yazısı bulunmalıdır. Kurtarma amaçlı kullanılan motorlu deniz taşıtı, 2 personelle asgari 15 mil hızda gidebilmeli ve eğer gerekli ise ehliyetli personeli olmalıdır.)
h) Her cankurtaran için bir adet olmak üzere cankurtaran düdüğü,
ı) En az bir adet megafon,
i) Her cankurtaran için bir adet telsiz,
j) Oksijen seti,
k) En az bir adet battaniye,
l) Her cankurtaran kulesi için bir adet dürbün,
m) 27.maddede belirtilen standartlarda ve en az ikişer adet olmak üzere risk yönetim
planına uygun sayıda plaj dikkat ve uyarı bayrakları,
n) Her Cankurtaran kulesi için az bir adet ilkyardım çantası,
o) 200 mt ve daha büyük kontrollü yüzme alanı bulunan plajlarda en az 1 adet olmak üzere risk yönetim planına uygun Cankurtaran istasyonu kulübesi,
ö) Plajlarda, kontrollü yüzme alanları dışında kalan yerlerde suya girmenin tehlikeli olduğunu gösteren ve plaj kullanıcılarını kontrollü yüzme alanına yönlendiren uyarı levhaları konulmalıdır. Bu levhalar asgari 75 x 100 ölçülerinde olmalıdır.

(3) Kurtarma botunda bulunması gerekli ekipman ve malzemeler:
a) Bir adet dürbün,
b) Bir takım maske, palet ve şnorkel,
c) En az 20 m uzunluğunda bir adet kurtarma topu,
ç) En az bir adet kurtarma kemeri,
d) Bir adet düdük.

Plaj dikkat ve uyarı bayrakları
Madde 27- (Değişik:12/5/2016 -Tal/8. md.) (1) Sahil ve kıyı işletmelerinde, cankurtaran istasyonlarında kullanılacak flamalar, kule üzerinden iki metre yükseklikte olacak şekilde monte edilmiş direğe, 75×100 cm ölçülerinde iki adet flama asılabilecek, kolayca çıkarılıp takılabilecek şekilde olmak ve aşağıda anılan bayraklarının standartları aşağıdaki gibi olmak zorundadır.
a) Cankurtaran görev başında ve denize girmek güvenli: Dikdörtgen, üst yarı kırmızı alt yarı sarı,75×100 cm ölçülerinde,
b) Cankurtaran görev başında, deniz ve hava şartları riskli: Dikdörtgen düz sarı, cankurtaran görev başında ve denize girmek güvenli bayrağının altına asılı, 75×100 cm ölçülerinde, (Madde 26/2-b bendindeki plaj kullanım uyarı panoları ve “ö” bendi uyarı levhalarında veya 27/2 maddesinde istenildiği şekilde),
c) Denize girmek tehlikeli ve yasak: Sadece dikdörtgen kırmızı bayrak, 75×100 cm ölçülerinde,
(2) Sahillerde cankurtaranın görev yaptığı kontrollü yüzme alanlarını belirleyen veya diğer uyarı bayraklarının standartları aşağıdaki gibi olmak zorundadır:
a) Kontrollü her yüzme alanı sınırları için plajdan deniz kıyısına en az iki metre mesafede, yerden üç metre yükseklikte bir beyaz renkli direk üzerinde, dikdörtgen, alt yarı sarı üst yarı kırmızı renkte, 75×100 cm ölçülerinde, en az iki adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda cankurtaran sorumluluk alanlarını belirleyen cankurtaran hizmet bayrakları (cankurtaran görevde olmadığı durumlarda bayraklar asılmayacaktır).
b) Sörf ve motorlu motorsuz deniz araçlarına ait bölge sınırı: Dikdörtgen, 75×100 cm ölçülerinde, sol üst ve sağ alt siyah, sağ üst ve sol alt beyaz renk dört parçalı damalı bayrak, yerden üç metre yüksekliğinde, deniz kıyısına en az iki metre uzaklıkta, beyaz renkli direk üzerine,
c) Zararlı deniz canlıları olabilir: Dikdörtgen, mor renk, 75×100 cm ölçülerinde, yerden üç metre yüksekliğinde, plajdan deniz kıyısına en az iki metre noktasına yerleştirilmiş direk üzerine,
(3) Sahil ve kıyı işletmeleri, bu bayrakların renkli tanıtımını gösteren panoları, tüm yüzenlerin plaj kullanıcılarının rahat görebileceği yerlere koymak zorundadır.”

Havuz, su parkı, sahil ve kıyı işletmelerinin uyması gereken kurallar ve denetimi
Madde 28- (1) Her türlü havuz, su parkı, sahil ve kıyı işletmelerinde sadece TSSF cankurtaran belgeli cankurtaranlar görevlendirilir.
(2) İşletmeler cankurtaranı başka bir görevde çalıştıramaz.
(3) Havuzda, derinlik fark etmeksizin her bir havuz için asgari bir, büyük havuzlarda her 500 m2 için asgari iki bronz cankurtaran olmak üzere, risk yönetim planına uygun sayıda cankurtaran bulundurulması zorunludur.
(4) Kaydırak bulunan havuzlarda, kontrolü birbirinden bağımsız her kaydırak için, gönderen ve karşılayan olmak üzere en az iki bronz cankurtaran bulundurulması zorunludur.
(5) Plajlarda, plaj kullanım kurallarını içeren uyarı panoları üzerinde belirtilen saatler arasında, motorlu ve motorsuz yapılan su sporları aktivitelerinden arındırılmış her 200 (ikiyüz) metrelik yüzmeye uygun sahil şeridi için en az iki gümüş cankurtaran ve her cankurtaran kulesi için bir gümüş cankurtaran olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda ve yerde cankurtaran bulundurulması zorunludur.
(6) (Değişik:12/5/2016 -Tal/9. md.) En az 10 Bronz ve/veya Gümüş cankurtaran çalıştırmak zorunda olan havuz, su parkı, sahil ve kıyı işletmeleri, cankurtaranların yönetiminden sorumlu olacak en az bir Altın cankurtaran bulundurmak zorundadır. Derinliği üç metre ve daha fazla olan havuzlarda en az TSSF Gümüş Cankurtaran sertifikasına sahip cankurtaranların bulundurulması zorunludur.
(7) Cankurtaranların sorumluluk alanları, emniyet şeridi oluşturulmuş kontrollü yüzme alanlarıdır. Bu alanların dışında kalan yerlerde gerçekleşecek boğulma vakalarında cankurtaran sorumlu tutulamaz. Cankurtaranın kazaya müdahale için sorumlu oldukları mesafe, cankurtaran eğitim müfredatında yer alan yüzme mesafesi ve süreleri baz alınarak, yüzerek 3 dk içinde ulaşabildikleri mesafedir.
(8) Emniyet şeridi oluşturulmuş kontrollü yüzme alanlarının, açığa doğru emniyet şeridinin dışında kalan yerlerde gerçekleşen boğulma vakalarında veya diğer acil durumlarda, motorlu kurtarma botu ya da jet ski ile olaya müdahale edilmelidir.
(9) (Değişik:12/5/2016 -Tal/9. md.) Federasyon denetim görevlileri veya ilgili resmi kurum görevlileri, yüzme alanlarında faaliyette bulunan işletmelerin bu Talimattaki koşul ve usulleri yerine getirip getirmediğini ve/veya çalışan cankurtaranları denetleyebilir. Denetlemelerde, Yönetmeliğe ve bu Talimata aykırı durumlar ilgili resmi kurumlarca tutanakla tespit edilir ve TSSF Cankurtarma Yönetmeliği ile bu Talimattaki yaptırımlar uygulanır.
(10) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/9. md.) Yüzme alanlarında faaliyette bulunan işletmeler ile burada çalışan cankurtaranlar, kendi işletmelerinde meydana gelen boğulma vakalarında kaza raporu düzenleyerek Federasyona ve ilgili resmi kurumlara göndermek zorundadır. Aksi halde haklarında TSSF Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatında belirtilen yaptırımlar uygulanır.
(11) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/9. md.) Yüzme alanlarında faaliyette bulunan işletmeler Risk Değerlendirme Raporu ile Risk Yönetim Planını ilgili mevzuatın yanı sıra TSSF Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatında belirlenen kriterler ile yayınlanan rehber ve standartlara göre hazırlatmak/hazırlamak zorundadır. Bunlara göre Risk Değerlendirme Raporu, Risk Değerlendirme Görevlisine hazırlatılır.
(12) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/9. md.) İşletmelerde istihdam edilen her yirmi personel için (ilgili mevzuata göre yetkilendirilmiş Merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış) bir ilkyardımcının bulundurulması zorunludur. Ayrıca ilk yardım araçlarının yüzme alanlarına yakın, sedye taşıma mesafesinde kazazedenin intikaline imkan verecek şekilde açık otopark alanlarında özel park alanı ayrılması da zorunludur.

Yüzme alanlarında faaliyette bulunan işletmelerde tutulacak kaza raporu (Form-11)
Madde 28/A- (Ek madde:12/5/2016 -Tal/10. md.) (1) İşletmelerde meydana gelen ve cankurtaran müdahalesini gerektiren olayların görevli cankurtaran veya işletmeci tarafından ilgili resmi kurumlara ve Federasyona raporlanması zorunludur. Buna ilişkin Kaza Raporunun içermesi gereken kriterler şunlardır:
a) Kazazedenin adı, adresi, yaşı, telefonu,
b) Olayın saati ve tarihi,
c) Olay yeri,
d) Olayın oluş şeklinin tarifi
e) Görgü tanıklarının ifadesi
f) Yapılan cankurtarma ve/veya ilkyardım, tedavi ve tavsiyeler
g) Olayın önlenebilmesine yönelik muhtemel tedbirler ve öngörüler
h) Cankurtarma ve/veya ilk yardım yapan kişi ya da formu dolduran kişiye ait bilgiler (görevli personel) ve imzası

Yüzme alanlarında faaliyette bulunan işletmelerin risk değerlendirme raporu (Form-12)
Madde 28/B- (Ek madde:12/5/2016 -Tal/10. md.) (1) İşletmelerin yüzme alanları için bir risk değerlendirmesini, ILSE tarafından sertifikalandırılan ve Federasyon tarafından da yetkilendirilen Risk Değerlendirme Görevlisine yaptırması ve buna uygun bir müdahale stratejisi (Risk Yönetim Planı) belirlemesi zorunludur. İşletmenin koşullarında değişiklik olması halinde Risk Değerlendirme Raporu güncellenir. Risk Değerlendirme Raporunda bulunması gereken kriterler şunlardır:
a) Havuz salonu ve soyunma odalarının (plaj alanının) fiziksel çevresi
b) Çalışanların kullandığı güvenlik ve temizlik malzemeleri ve oyun ve eğitim ekipmanı gibi faaliyetlerde kullanılan malzemeler
c) Kullanıcıların konfor ve güvenliği için ihtiyaç duyulan hijyen düzeyleri
d) Temizlik kimyasallarının kullanımı, muhafazası ve depolanması
e) Kontrol edilmeyen (gözlenmeyen) havuzların (plajların) güvenlik düzenlemeleri
f) Cankurtaran eğitimi ve/veya sertifikalı cankurtaran bulundurma
g) Normal görev akışı esnasında cankurtaran güvenliği
h) Her tür yüzme aktivitesine nezaret edilmesi, güvenlik düzenlemeleri ve kontrol edilmesi
ı) Su öğeleri ve kaydıraklar, dalga makineleri ve tazyikli su püskürtücüleri gibi özel ekipmanların idaresi (işletilmesi)
i) Çocuk ya da genç kategorisine giren kişilerin çalıştırılması

Yüzme alanlarında faaliyette bulunan işletmelere ait Risk Yönetim Planı
Madde 28/C- (Ek madde:12/5/2016 -Tal/10. md.) (1) İşletmeci, çalışma sahası içerisinde hem çalışanlarının hem de ziyaretçilerinin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İşletmecilerin uygun bir risk değerlendirmesinin yapılmış olduğundan emin olmak için tehlikeleri/riskleri tespit etmesi(araması), kime ve nasıl zararlı olabileceğine karar vermesi, riskleri değerlendirip gerekli tedbirleri alması, bulguları kaydetmesi ve zaman zaman bu değerlendirmelerini gözden geçirip gerekiyorsa değiştirmesi veya yenilemesi gerekir. Risk Yönetim Planı hazırlanırken Federasyonun yüzme alanlarının güvenliği hakkında düzenleyeceği rehberler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine de uyulması zorunludur. İşletmecinin risk değerlendirmesine dayanarak hazırlamak zorunda olduğu Risk Yönetim Planında uygulayacağı standartlar şunlardır:
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,
b) İşletmesinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
c) Risklerden kaçınmak
d) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek
e) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek
f) Riskli olaylara ve kazalara müdahale edebilecek önceden eğitim almış, tatbikat yapılmış ve bu konuda organizasyonları belirlenmiş bir ekibi (sertifikalı cankurtaran ve ilkyardımcıyı) ve aracı hazır bulundurmak.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sağlık Koşulları

Cankurtaranların sağlık koşulları
MADDE 29- (1) Cankurtaranlık sağlıklı olmayı gerektiren bir faaliyettir. Bronz, Gümüş ve Altın Cankurtaran eğitimine katılanlar sağlık, oluşabilecek hastalık ve kazalar ile ilgili olarak eğitimi verecek eğitmen tarafından bilgilendirildikten sonra Federasyonca hazırlanan Sağlık Bildirim Formunu (Form 9) doldurur ve imzalarlar. Bu formda belirli bir hastalığı olduğunu beyan edenler cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu tarafından uzman bir doktora yollanarak cankurtaranlık yapmasında sakınca olmadığına dair rapor almalıdır.
Cankurtaran eğitmenlerinin sağlık koşulları
MADDE 30- (1) Cankurtaran eğitmenleri yürütülen faaliyetin özelliğinden dolayı tam sağlıklı olmak zorundadırlar. Bronz, Gümüş ve Altın Cankurtaran eğitmenler, uzman bir doktor tarafından muayene edilip değerlendirilerek sağlık yönünden cankurtaranlık yapmaya uygundur raporu almak zorundadırlar.
(2) Sağlık raporlarının geçerlik süresi 1 yıldır. Sene ortasında sağlık raporu süresi bitenlerin çalışma belgesi rapor bitiş süresine kadar verilir. Bu sürede raporunu yenileyenlerin belgesi sene sonuna kadar uzatılır.
(3) Sağlık durumlarının değiştiğine dair kuşku oluşanlardan veya hakkında ihbar bulunanlardan Federasyon tarafından sağlık raporunun yenilenmesi talep edilebilir.
(4) Muayene sonucunda raporlarının açıklamalar bölümüne sağlık yönünden GEÇİCİ OLARAK CANKURTARANLIK YAPAMAZ kaydı düşülenlerin raporlarının bir örneği hekim tarafından Federasyona yollanır. Bu kişilerin cankurtaranlık yapmaları yasaktır ve cankurtaranlıkla ilgili tüm yetki ve belgeleri dondurulur. Cankurtaranlığa geçici olarak engel olan sağlık durumu düzeldiğinde aynı hekim tarafından muayene olunur ve CANKURTARANLIK YAPABİLİR raporu da hekim ve muayene olan tarafından Federasyona bildirilir.
(5) Muayene sonucunda raporlarına sağlık yönünden CANKURTARANLIK YAPAMAZ kaydı düşülenlerin raporlarının bir örneği hekim tarafından Federasyona yollanır. Bu kişilerin cankurtaranlık ve eğitmenlik yapması yasaktır ve cankurtaranlıkla ilgili tüm yetki ve belgeleri askıya alınır. Bu konuda itiraz Federasyonun Sağlık Kuruluna yapılabilir. Sağlık Kurulu gerekli gördüğünde ek tetkik ve muayeneler yaptırarak itirazı karara bağlar. Sağlık Kurulu tarafından da cankurtaranlık yapması sağlık yönünden sakıncalı bulunanlar cankurtaranlık ve eğitmenlik yapamazlar.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Cankurtarma ve İlkyardım Eğitim Standartları
Bronz cankurtaran eğitimi standardı
Madde 31- (Değişik:12/5/2016 -Tal/11. md.) (1) Bronz cankurtaran eğitimi süresi en az üç gün olup, toplam 21 saattir Bir eğitmen aynı anda 12 kursiyere, bir eğitmen altın cankurtaran asistan ile birlikte aynı anda 16 kursiyere kurs verebilir.
(2) Bronz cankurtaran kursiyerine önce aşağıdaki beceriler yaptırılacak olup başarılı olması halinde eğitimine devam edilecektir.
a) Dipten 3-5 kg ağırlık çıkarabilme (2-3 metre)
b) Tek nefes ile 10 metre mesafeyi paletsiz sualtından yüzebilmek
c) 50 metre mesafeyi kurtarma tekniği ile durmadan yüzebilmek
ç) 50 metre kurtarma testi: Kurtarma atlayışı, kurtarma tekniği ile 25 metre yüzdükten sonra, 2-3 metre derinlikten cankurtarma mankenini çıkarıp başlangıç noktasına taşıma, mankensiz sudan çıkış (paletsiz ve A,B,C malzemesi kullanmadan en geç iki dakikada tamamlanması gerekir)
d) El-kol kullanmadan iki dakika süre ile baş su üstünde, eller havada ve dikey pozisyonda kalabilmek
(3) Bronz cankurtaran eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.
a) Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
BCT 1- İdari ders:
a. TSSF’nin tanıtımı,
b. TSSF’de cankurtaranlık,
c. Uluslararası cankurtaranlık, ILS nedir, üye ülkeler,
ç. TSSF/ILS Cankurtaran sertifika sistemi,
d. TSSF ve ILS cankurtaran ve cankurtaran eğitmen üniformaları,
e. Cankurtaran istasyonu, görevlileri, standartları.
BCT 2- Cankurtaran istasyonu ve bulundurulması gerekli donanım ve malzemeler:
a. Havuz cankurtaranı yardımcı malzemeleri, kullanım şekilleri,
b. Haberleşme cihazları,
c. Düdük ile haberleşme şekilleri,
ç. Telsiz kullanımı,
d. Acil haberleşme sistemleri (112),
e. Havuz cankurtaranı malzemeleri bakımı ve muhafazası.
BCT 3 – ILS bayrakları çeşitleri ve kullanım amaçları:
a. Cankurtaran istasyonu yönlendirme tabelaları,
b. Havuz uyarı ve tehlike işaretleri,
c. Havuz kullanımı bilgilendirme panoları,
ç. Acil durum planlaması,
d. Kaza raporu hazırlama.
BCT 4 Solunum ve dolaşım sistemleri:
a. Solunum sistemi,
b. Dolaşım sistemi.

BCT 5- Temel yaşam desteği:
a.Kazaya müdahale ,
b. Acil müdahale,
c. Bilinç kontrolü, solunum yolu açma ve solunum kontrolü
ç. Acil çağrı merkezi (112) arama,
d. Çene açma tekniği,
e. Ağız ve burundan suni solunum uygulaması ve pratikleri (manken üzerinde),
f. Suni solunum aparatı (ambu) ve kullanım metodu,
g. Kalp masajı için göğüs kafesi üzerinden mevki bulma tekniği ve pratikleri (manken üzerinde),
ğ. Kalp masajı uygulaması tekniği ve uygulaması (manken üzerinde),
h. Suni solunum ve kalp masajı uygulaması ve pratikleri (manken üzerinde),
ı. Temel yaşam desteğinde bebek, çocuk ve yetişkin farklılıkları,
i. Oksijen tüpü kullanımı.

BCT 6- Kanamalar ve damarlarımızın tanımı, sargılama teknikleri:
a. Kanamaların tanımı ve kanın pıhtılaşması,
b. Kanayan bölgeye göre kanamalar,
c. Damarlarımız,
ç. Kanayan damara göre kanamalar,
d. Basınç noktaları ve atar damar bulma yöntemi,
e. Sargı çeşitleri ve sargılama teknikleri,
1-El yaraları ve sargı şekilleri,
2-Parmak yaraları ve sargı şekilleri,
3-Kafa-baş yaralanmaları ve sargı şekilleri,
4-Göz yaralanmaları ve sargı şekilleri.
BCT 7- Kazazedeyi yatırma ve taşıma teknikleri:
a. Kazazedeyi yatırma teknikleri,
b. Koma pozisyonu (uygulamalı),
c. Battaniye sarma (uygulamalı),
ç. Rantex tutuşu ile taşıma tekniği,
d. Kazazedeyi sedyeye yerleştirme ve sedye ile taşıma tekniği (uygulamalı).

BCT 8- Değerlendirme:
a. Yazılı sınav.

b) Havuz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
BCP 1- Yüzme teknikleri:
a. Yüzerken elleri ve ayakları etkili kullanma teknikleri ve pratikleri,
b. Kurtarma, kurbağalama, yan makas ve sırtüstü taşıma yüzüşü pratikleri,
c. Havuza atlama teknikleri ve pratikleri, (Bacaklar karında çivileme-balıklama-su içinde ayak üstü ve kurtarma kemeriyle),
d. Su altından yüzme tekniği ve pratiği (20 mt),
e. Zaman karşı yüzme pratiği.

BCP 2- Kazazede taşıma teknikleri ve pratikleri:
a. Koltuk altından tek kolla yan makas taşıma tekniği ve pratikleri,
b. Koltuk altından iki elle tutarak sırt üstü ters kurbağa taşıma tekniği ve pratikleri,
c. Kafadan tutarak taşıma tekniği ve pratikleri,
d. Kurtarma kemeri ile taşıma tekniği ve pratikleri.

BCP 3- Boğuşma teknikleri ve pratikleri:
a. İterek sarılmaları önleme pratikleri,
b. Önden ve arkadan sarılmalar ve kurtulma pratikleri,
c. Boğuşarak etkisizleştirme ve taşıma pratikleri.

BCP 4- Havuz dibinden kazazede çıkarma:
a. Havuz dibinden kazazede çıkarma tekniği ve pratikleri (manken kullanarak),
b. Havuzdan KENARA kazazede çıkarma pratikleri (yardımcısız, yardımcılı),
c. Havuz kenarına yatırma, koma pozisyonu tekniği ve pratikleri,
d. Ranteks taşıma tekniği ve pratikleri.

BCP 5- Havuzda kurtarma ekipmanları kullanımı:
a. Kurtarma topu ile kurtarma tekniği ve pratikleri,
b. Kurtarma halatı ile kurtarma tekniği ve pratikleri,
c. Kurtarma sopası ile kurtarma tekniği ve pratikleri.

Gümüş cankurtaran eğitimi standardı
Madde 32- (1) Gümüş cankurtaran eğitimi süresi en az 3 gün olup, toplam 21 saattir. Bir eğitmen aynı anda 12 kursiyere, bir eğitmen altın cankurtaran asistan ile birlikte aynı anda 16 kursiyere kurs verebilir. Birbirini takip eden bronz ve gümüş cankurtaran eğitimlerine katılan kursiyerin eğitim süresi en az 5 gün olup, toplam 35 saattir.
(2) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/12. md.) Gümüş cankurtaran kursiyerine önce aşağıdaki beceriler yaptırılacak olup başarılı olması halinde eğitimine devam edilecektir.
a) Dipten 3-5 kg ağırlık çıkarabilme (2-3 metre)
b) Tek nefes ile 20 metre mesafeyi paletsiz sualtından yüzebilmek
c) 50 metre mesafeyi kurtarma tekniği ile durmadan yüzebilmek
ç) 50 metre kurtarma testi: Kurtarma atlayışı, kurtarma tekniği ile 25 metre yüzdükten sonra, 2-3 metre derinlikten cankurtarma mankenini çıkarıp başlangıç noktasına taşıma, mankensiz sudan çıkış (paletsiz ve A,B,C malzemesi kullanmadan en geç iki dakikada tamamlanması gerekir)
d) 200 metre koşu, 200 metre yüzme, 200 metre koşu testini en geç sekiz dakikada tamamlayabilmek (Koş-Yüz-Koş testi)
(3) Bronz cankurtaran eğitimlerinin havuz çalışmaları sığ su ortamında verilebilir. Ancak kıyıya çıkarma ve taşıma eğitimlerinin her hangi bir havuz veya benzeri bir ortamda yapılması zorunludur.
(4) Gümüş cankurtaran eğitimleri sadece denizde ve göllerde yapabilirler.
(5) Gümüş cankurtaran eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.
a) Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
GCT 1- Giriş:
a. Bronz cankurtaran bilgi sınavı,
b. Bilgi eksiklerinin tespiti ve güncellenmesi,
c. Temel yaşam desteği tekrarı,
(Bronz cankurtaran kursunu başarıyla tamamlayıp üç ay içinde gümüş cankurtaran kursuna katılanlarda bu beceri eğitmen inisiyatifindedir.)

GCT 2- Cankurtaran istasyonu standartları ve cankurtaran malzemeleri:
a. Sahilde cankurtaran kulesi ve istasyonu,
b. Sahilde kullanılan bilgi ve uyarı panoları,
c. Sahilde kullanılan cankurtaran hizmet bayrakları,
d. Sahilde cankurtaran istasyonu görevlileri ve nöbet kuralları,
e. Sahilde acil durum planlaması,
f. Sahilde kullanılan cankurtaran ve ilk yardım malzemeleri,
g. Cankurtaran malzemelerinin bakımı ve muhafazası.

GCT 3- Sahilde cankurtaran malzemelerinin kullanımı:
a. ABC malzemeleri tanıtımı ve kullanım teknikleri,
b. Gemici düğümleri ve kullanım yerleri,
c. Sahilde haberleşme cihazları düdük ve megafon kullanım teknikleri,
d. Sahilde bayrakla haberleşme teknikleri.
GCT 4- Basınç-hacim ilişkisi:
a. Su basıncı ve vücudumuza etkileri,
b. Kulak yapısı ve kulak eşitleme teknikleri, sinüsler,
c. Hiperventilasyon,
d. Güneş çarpması ve ısı şoku.

GCT 5- Yaralanmalar:
a. Kırıklar,
b. Çıkıklar,
c. Berelenmeler,
d. Burkulmalar,
e. Kas zorlaması,
f. Kopan uzvun korunması.

GCT 6- Değerlendirme:
a. Yazılı sınav.

b) Deniz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
GCP 1- Denizde yüzme ve boğuşma pratikleri:
a. 300 mt kurtarma yüzüşü baş suyun dışında,
b. 200 mt kurbağalama yüzüşü baş suyun dışında,
c. 100 mt tek kol dışarıda yan makas yüzme pratiği,
d. 100 mt iki kol sabit sırt üstü ters kurbağa yüzme pratiği,
e. 40 mt sualtında yüzme pratiği,
f. Denizde elbiseli yüzme teknikleri ve pratikleri,
g. Denizde giysi çıkarma teknikleri ve pratikleri,
h. 1000 mt ABC ile yüzme teknikleri ve pratikleri,
i. Denizde boğuşma, bloke etme ve taşıma teknikleri ve pratikleri.

GCP 2- Denizde kazazede taşıma pratikleri:
a. 50 m çekerek ve iterek yorgun yüzücü taşıma pratikleri,
b. 50 m tek kol koltuk altı ve çeneden tutarak yan makas taşıma pratiği,
c. 50 m iki elle koltuk altından tutarak taşıma pratikleri,
d. 50 m kafadan tutarak taşıma pratikleri,
e. Denizde elbiseli yüzeme teknikleri ve pratikleri,
f. Deniz içinde giysi çıkarma teknikleri ve pratikleri.

GCP 3-Denizde kurtarma ekipmanları kullanımı:
a. Kurtarma ekipmanları ,
b. Kurtarma kemeri ile adam çekme pratikleri,
c. Kurtarma torpili ile adam çekme pratikleri,
d. Kurtarma botu ile kazazede kurtarma ve bota alma teknikleri.

GCP 4- Kazazedeyi kıyıya çıkarma teknikleri ve pratikleri:
a. Baygın kazazedeyi denizden iki kişi ile kuru ortama taşıma pratikleri (Ranteks),
b. Baygın kazazedeyi denizden iki kişi ile omuzda kuru ortama taşıma ve pratikleri,
c. Baygın kazazedeyi sudan üç kişi ile kuru ortama taşıma usulleri ve pratikleri.

GCP 5- Dalış teknikleri:
a. Suya ayak üstü dalış tekniği (3-5 mt derinlik),
b. Suya apiko dalış tekniği (3-5 mt derinlik),
c. Deniz dibinden kazazede çıkarma pratikleri (manken kullanarak, 3-5 mt.),
d. Sahilde kurtarma malzemeleri kullanımı pratikleri ( ip ve top).

GCP 6- Değerlendirme ve senaryo çalışması:
a. 100 m kurtarma yüzüşü baş yukarıda, 200 m kurbağalama-100 mt sırt üstü yüzme,
b. Senaryolar.

Altın cankurtaran eğitimi standardı
Madde 33- (1) Altın cankurtaran eğitimi süresi toplam en az 4 gün olup, 28 saattir. Bir gümüş eğitmen aynı anda 12 kursiyere, bir gümüş eğitmen bronz eğitmen asistan ile birlikte aynı anda 16 kursiyere kurs verebilir.
(2) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/13. md.) Altın cankurtaran kursiyerine önce aşağıdaki beceriler yaptırılacak olup başarılı olması halinde eğitimine devam edilecektir.
a) Dipten 3-5 kg ağırlık çıkarabilme (3-5 metre)
b) Tek nefes ile 25 metre mesafeyi paletsiz sualtından yüzebilmek
c) 50 metre mesafeyi kurtarma tekniği ile durmadan yüzebilmek
ç) 50 metre kurtarma testi: Kurtarma atlayışı, kurtarma tekniği ile 25 metre yüzdükten sonra, 2-3 metre derinlikten cankurtarma mankenini çıkarıp başlangıç noktasına taşıma, mankensiz sudan çıkış (paletsiz ve A,B,C malzemesi kullanmadan en geç iki dakikada tamamlanması gerekir)
d) 300 metre su üstü yüzmesi (100 metre serbest teknik, 100 metre kurbağalama tekniği, 100 metre sırtüstü tekniği, eller su üstünde(el kol kullanmaksızın))
e) Sualtında donanımlı dalış ekipmanı ile pusula kullanımı (sualtında yön bulma, en fazla on dakika süreli, Sınav Komisyonunca belirlenen parkurda)
f) Donanımlı dalış ekipmanı ile maksimum 5 metre derinlikten baygın dalıcı çıkarma ve 20 metre su üstünde taşıma
(3) Altın cankurtaran eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.
a) Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
ACT 1- Giriş:
a. Bronz, Gümüş ve Altın Eğitmen sertifikalandırma sistemi

ACT 2- Genel denizcilik:
a. Su yapısı,
b. Meteoroloji bilgileri,
c. Genel gemicilik bilgileri,
d. Acil durum planlaması.

ACT 3- Sualtında yön bulma:
a. Mesafe ölçümü (Zaman Dilimi, Tüp Basıncı, Palet vuruşu, kol mesafesi ve ölçülü ip kullanma)
b. Doğal navigasyon ve referansları,
c. Pusula ile navigasyon teknikleri (Doğrusal, Kare, Dikdörtgen),
d. Kerteriz alma tekniği.

ACT 4- Sualtında cisim/kişi arama yöntemleri:
a. Planlama ve Arama yöntemleri (U arama, genişleyen kare, ip ile dairesel arama, Jackstay arama)
b. Dairesel aramada ip çekme işaretleri.

ACT 5- Sualtından cisim/kişi çıkarma yöntemleri:
a. Kaldırma balonları ve kullanım yöntemleri,
b. Sualtından baygın dalıcı çıkarma yöntemleri,
ACT 6- Yaralanmalar ve ilk yardım uygulamaları:
a. Yaralar ve çeşitleri, (Delici-parçalı-enfekte yaralar),
b. Sürtünmeler,
c. Göze batan yabancı cisim,
ç. Kulakta yabacı cisim,
d. Yutakta yabacı cisim.

ACT 7- Yanıklar ve ilk yardım uygulamaları:
a. Yanıklar ve sınıflandırma,
b.Yanıklarda ilk yardım.

ACT 8- Isı dengesi bozuklukları:
a.Hipotermi,
b.Hipertermi,
c.Donma.

ACT 9- Ağrılar, koma ve ilk yardım uygulamaları:
a. Göğüs ve karın bölgesi ağrıları,
b. Bilinç düzeyinin boğulması,
c. Koma.

ACT 10- Zehirlenmeler:
a. Zehirlenmeler, tanımları ve değerlendirilmesi,
b. Solunum yolu zehirlenmeleri,
c. Sokma ve ısırmalar.

ACT 11- Değerlendirme:
a. Yazılı sınav.

b) Deniz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
ACP 1- Su üstü çalışması:
a. 300 m su üstünde malzemeli yüzme (Şnorkelden soluyarak),
b. 100 m su üstünde yorgun/baygın dalıcı çekme.

ACP 2- Sualtında cisim/kişi arama yöntemleri:
a. Doğal navigasyon yöntemleriyle arama,
b. Sualtında pusula kullanım tekniği,
c. Pusula ile düz hat, kare, üçgen navigasyon yöntemi,
d. Sualtında U tipi arama yöntemi pratikleri,
e. Sualtında genişleyen kare yöntemi pratikleri,
f. Sualtında ip ile dairesel arama pratikleri,
g. Sualtında Jackstay arama yöntemi pratikleri.

ACP 3- Sualtından cisim/kişi çıkarma yöntemleri:
a. Sualtında kaldırma balonu kullanımı pratikleri,
b. Sualtından kaldırma balonu ile cisim çıkarma pratikleri,
c. Sualtında BC ile cisim çıkarma pratikleri,
d. Sualtından baygın dalıcı çıkarma pratikler (önden, arkadan ve yandan),
e. Su üstünde suni solunum yaparak kazazedeyi kıyıya/tekneye çekme pratikleri.

ACP 4- Dalış kazalarında acil müdahale:
a. Dalış kazalarında ilk yardım,
b. Basınç odaları,
c. Dalış kazası geçirmiş dalıcıyı hastaneye sevk yöntemi.

Bronz eğitmen eğitimi standardı
Madde 34- (1) Bronz eğitmen eğitimi süresi 5 tam gün olup, toplam 35 saattir. Bir altın eğitmen aynı anda en fazla 8 kursiyere kurs verebilir.
(2) Bronz eğitmen eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.

a) Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
1. Bronz ve Gümüş cankurtaran kursu dershane çalışmaları tekrarı
2. Ders anlatım teknikleri
3. Yardımcı ders sunum malzemeleri tanıtımı ve kullanımı (projeksiyon, tepegöz vs.)
4. Ders anlatım teknikleri uygulamaları

b) Havuz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
1. Bronz cankurtaran kursu havuz pratikleri tekrarı
2. Havuzda kurs yönetim uygulamaları

c) Deniz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
1. Gümüş cankurtaran kursu deniz pratikleri tekrarı
2. Denizde kurs yönetim uygulamaları

Gümüş eğitmen eğitimi standardı
Madde 35- (1) Gümüş eğitmen eğitimi süresi 6 tam gün olup, toplam 42 saattir. Bir altın eğitmen aynı anda en fazla 8 kursiyere kurs verebilir.
(2) Gümüş eğitmen eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.

a) Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
1. Bronz, Gümüş ve Altın cankurtaran kursu dershane çalışmaları tekrarı.
2. Ders anlatım teknikleri,
4. Ders anlatım teknikleri uygulamaları

b) Havuz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
1. Bronz cankurtaran kursu havuz pratikleri tekrarı
2. Havuzda kurs yönetim uygulamaları

c) Deniz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
1. Gümüş ve Altın cankurtaran kursu deniz pratikleri tekrarı
2. Altın cankurtaran kursu deniz çalışmaları yönetim uygulamaları

ç) Donanımlı dalış çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
1. Altın cankurtaran kursu donanımlı dalış pratikleri tekrarı
2. Donanımlı dalışla yön bulma, arama ve kurtarma kursu yönetim uygulamaları
Altın eğitmen eğitimi standardı
Madde 36- (1) Altın eğitmen eğitimi süresi 6 gün olup, toplam en az 42 saattir. Altın eğitmen eğitimi Federasyonun görevlendireceği Altın eğitmenler tarafından verilir.
(2) Altın eğitmen eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.

a) Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
1. Cankurtaran yönetmeliği
2- Hitabet ve sunum tekniği
3. Bronz, Gümüş ve Altın cankurtaran ders konularının anlatım tekniklerinin uygulatılması
4. Ders anlatım teknikleri, yardımcı ders sunum araçları kullanımı
5. Yazılı sınav teknikleri ve uygulaması
6. Kazaya müdahale ve ilk yardım
7. CPR teknikleri ve uygulaması

b) Havuz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
1. Bronz, cankurtaran kursu havuz pratiklerinin uygulatılması, (eğitmenin nasıl öğreteceği, nelere dikkat edeceği ve puanlama yöntemleri)
2. Havuzda kurs yönetim uygulatmaları

c) Deniz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilir.
1. Gümüş cankurtaran kursu deniz pratiklerin uygulatılması (eğitmenin nasıl öğreteceği, nelere dikkat edeceği ve puanlama yöntemleri)
2. Sahilde kurs yönetim uygulatmaları

ç) Donanımlı dalış çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
1. Altın cankurtaran kursu donanımlı dalış pratikleri uygulatılması (eğitmenin nasıl öğreteceği, nelere dikkat edeceği ve puanlama yöntemleri)
2. Denizde bot kullanımı ve kurs yönetim uygulatmaları

ONUNCU BÖLÜM
Denetlemeler

Cankurtarma ve ilkyardım eğitimlerinin denetimi
Madde 37- (1) Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarının verdikleri, bronz, gümüş, altın cankurtaran, ilkyardımcı eğitimleri ile bronz, gümüş cankurtaran eğitmen eğitimlerini Federasyon denetleyebilir.
(2) Denetçiler, Federasyon Başkanı tarafından belirlenir. Eğitim içeriğinin haricindeki denetlemelerde denetçinin cankurtaran olma zorunluluğu yoktur.
(3) Denetlemelerde, bu Talimatın 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının f bendindeki form kullanılır ve denetlemelerde saptanan noksanlıklar form üzerindeki ilgili madde işaretlenerek belirlenir. Denetleme sonunda denetleme formu denetçi ve cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunun yetkili eğitmeni tarafından imzalanır ve denetçiler tarafından Federasyona verilir. Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu veya eğitmenin denetleme formunu imzalamaması halinde, denetçiler tarafından bu durum ayrı bir tutanakla belirlenir.
(4) Denetlemede, cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunun verdiği eğitimin bu Talimattaki eğitim standartlara uygun olmadığının saptanması halinde yasal işlem yapılmak üzere Disiplin Kuruluna sevk edilir.
(5) Federasyon, denetlenecek olan cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna önceden denetlemeyi bildirmek zorunda değildir.

Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarının denetlenmesi
Madde 38- (1) Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarını açma ve yetki belgesi alma koşullarını yerine getirip getirmediğini Federasyon denetler.
(2) Denetçiler Federasyon başkanı tarafından belirlenir. Denetçilerin cankurtaran olma zorunluluğu yoktur.
(3) Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu açma, yetki belgesi alma koşullarını yerine getiren cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarına yetki belgesi verilir. Yetki belgesi almak isteyen cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarının yetki belgesi alma koşullarını yerine getirmediğinin saptanması halinde daha sonra yapılacak olan denetlemelerde denetçilerin tüm giderleri cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları tarafından karşılanır. Denetçi giderleri Federasyon tarafından belirlenir.
(4) Denetlemelerde, bu Talimatın 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının g bendindeki form kullanılır ve denetlemelerde saptanan noksanlıklar form üzerindeki ilgili madde işaretlenerek belirlenir. Denetleme sonunda denetleme formu denetçi ve cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunun yetkilisi tarafından imzalanır ve denetçiler tarafından Federasyona verilir. Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunun yetkilisinin denetleme formunu imzalamaması halinde, denetçiler tarafından bu durum ayrı bir tutanakla belirlenir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Uyum Eğitimleri

Bronz, gümüş ve altın cankurtaran uyum eğitimi
Madde 39- (1) Belgelerinin geçerlilik süresi biten bronz, gümüş, altın cankurtaran belgesini yenilemek isterse uyum eğitimine katılarak belgesini yenileyebilir. Geçerlilik süresi bittiği tarihten itibaren 6 ay içinde belgesini yenilemek için uyum eğitimine katılmayanlar yeniden seviyesine uygun eğitim almak zorundadır.
(2) Uyum eğitimini cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları verir ve ücrete tabiidir.
(3) Uyum eğitimine katılan cankurtaran, yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu tarafından yazılı ön sınava tabii tutulur. Sınav sonunda belirlenen eksik bilgiler eğitim merkezi yetkilisi eğitmen tarafından verilir. Daha sonra ikinci bir sınav uygulanır ve sınavı başaran kursiyer uyum eğitimi almış sayılır. Sınav evrakları öğrenci dosyasında saklanır. Uyum eğitiminin süresi eğitimi veren eğitmen tarafından belirlenir.
(4) Uyum eğitimi veren cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu uyum eğitimine aldığı cankurtaran için bilgi kayıt formu düzenleyerek eğitimin bitiminden sonra on gün içerisinde Federasyona gönderir. Federasyon seviyesine uygun ve iki yıl geçerli olan belgeyi cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna ya da ilgili kişiye gönderir.
(5) Uyum eğitimi alan cankurtaranın eski sicil numarasının, eğitimin uyum eğitimi olduğunun bilgi Kayıt Formuna kontrol amacı ile yazılması gerekmektedir.

Bronz, gümüş ve altın eğitmen uyum eğitimi
Madde 40- (1) Belgelerinin geçerlilik süresi biten ve belgelerini yenilemek isteyen bronz, gümüş ve altın eğitmenler, Federasyona düzenli olarak üst üste iki yıl ödentilerini yatırmamış ve yetkileri içinde en az yirmi kişiye eğitim vermemeleri halinde uyum eğitimlerine katılmak zorundadırlar.
(2) Bronz, gümüş ve altın eğitmenine, uyum eğitimi cankurtarma kurum ve kuruluşlarında yetkili altın cankurtaran eğitmen tarafında verilir ve ücrete tabiidir.
(3) Uyum eğitimine katılan eğitmen, yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşundaki altın eğitmen tarafından ön sınava tabii tutulur. Sınav sonunda belirlenen eksik bilgiler eğitim merkezi yetkilisi eğitmen tarafından kendilerine verilir. Daha sonra ikinci bir sınav uygulanır ve sınavı başaran eğitmen uyum eğitimi almış sayılır. Sınav evrakları öğrenci dosyasında saklanır. Uyum eğitiminin süresi eğitimi veren eğitmen tarafından belirlenir.
(4) Uyum eğitimi veren cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu uyum eğitimine aldığı eğitmen için bilgi kayıt formu düzenleyerek eğitimin bitiminden sonra on gün içerisinde Federasyona gönderir. Federasyon seviyesine uygun ve iki yıl geçerli olan belgeyi cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna yada ilgili kişiye gönderir.
(5) Uyum eğitimi alan eğitmenin eski sicil numarasının, eğitimin uyum eğitimi olduğunun bilgi Kayıt Formuna kontrol amacı ile yazılması gerekmektedir.

İlkyardımcı uyum eğitimi
Madde 41- (1) Belgelerinin geçerlilik süresi biten ilkyardımcı belgesini yenilemek isterse, geçerlilik süresi bittiği tarihten itibaren altı ay içinde uyum eğitimine katılarak belgesini yenileyebilir. Geçerlilik süresi bittiği tarihten itibaren altı ay içinde belgesini yenilemeyenler yeniden ilkyardımcı eğitimi almak zorundadır.
(2) Uyum eğitimini cankurtarma kurum ve kuruluşları verebilir ve ücrete tabiidir.
(3) Uyum eğitimine katılan ilkyardımcı, yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu tarafından ön sınava tabii tutulur. Sınav sonunda belirlenen eksik bilgiler eğitim merkezi yetkilisi eğitmen tarafından verilir. Daha sonra ikinci bir sınav uygulanır ve sınavı başaran kursiyer uyum eğitimi almış sayılır. Sınav evrakları öğrenci dosyasında saklanır. Bu uyum eğitimi için belirli bir süre yoktur.
(4) Uyum eğitimi veren cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu uyum eğitimine aldığı ilkyardımcı için bilgi kayıt formu düzenleyerek eğitimin bitiminden sonra on gün içerisinde Federasyona gönderir. Federasyon seviyesine uygun ve iki yıl geçerli olan belgeyi cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna ya da ilgili kişiye gönderir.
(5) Uyum eğitimi alanının eski sicil numarasının, eğitimin uyum eğitimi olduğunun bilgi kayıt formuna kontrol amacı ile yazılması gerekmektedir.

İlkyardım eğitmeni uyum eğitimi
Madde 42- (1) Belgelerinin geçerlilik süresi biten ve belgelerini yenilemek isteyen ilkyardım eğitmeni, Federasyona düzenli olarak üst üste iki yıl ödentilerini yatırmamış ve yetkileri içinde en az yirmi kişiye eğitim vermemeleri halinde uyum eğitimlerine katılmak zorundadırlar.
(2) İlkyardımcı eğitmenine uyum eğitimi cankurtarma kurum ve kuruluşlarında veya ilkyardım eğitim merkezinde yetkili ilkyardım eğitmen eğiticisi tarafından verilir ve ücrete tabidir.
(3) Uyum eğitimine katılan eğitmen, yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşundaki ilkyardım eğitmen eğiticisi tarafından ön sınava tabii tutulur. Sınav sonunda belirlenen eksik bilgiler eğitim merkezi yetkilisi eğitmen tarafından kendilerine verilir. Daha sonra ikinci bir sınav uygulanır ve sınavı başaran eğitmen uyum eğitimi almış sayılır. Sınav evrakları öğrenci dosyasında saklanır . Bu uyum eğitimi için belirli bir süre yoktur.
(4) Uyum eğitimi veren cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu uyum eğitimine aldığı eğitmen için bilgi kayıt formu düzenleyerek eğitimin bitiminden sonra on gün içerisinde Federasyona gönderir. Federasyon seviyesine uygun ve iki yıl geçerli olan belgeyi cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna ya da ilgili kişiye gönderir.
(5) Uyum eğitimi alan eğitmenin eski sicil numarasının, eğitimin uyum eğitimi olduğunun bilgi kayıt formuna kontrol amacı ile yazılması gerekmektedir.

ONİKİNCİ BÖLÜM
Bronz ve Gümüş Cankurtarma Eğitmenliği Sınavları
İle Altın Eğitmen Eğitimi ve Sınavı

Bronz ve gümüş cankurtaran eğitmen sınavı ve kapsamı
Madde 43- (Değişik:12/5/2016 -Tal/14. md.) (1) Yetkili kurum ve kuruluştan eğitim almış olan bronz ve gümüş cankurtaran eğitmen adaylarının sınavları, Federasyon tarafından belirlenen yeterli sayıda başvurunun olması durumunda, ilan edilen tarihlerde yapılır.
(2) Sınavların yeri, tarihi, süresi ve katılımcı sayısı Federasyon Başkanının onayı ile sınav tarihinden en az bir ay önce ilan edilir.
(3) Sınava katılımcısı seviyesine uygun cankurtaran eğitmen eğitimi almış olmak zorundadır.
(4) Sınav katılımcısı, eğitim verildiği cankurtarma kurum ve kuruluşundan, ilgili sınava alınmalarını talep eden yazılı belge getirilir (Form 6). Bu belge ile beraber kursa katılmak için gerekli evrakların eğitim merkezince tasdikli birer kopyası ve sınav ücretini Federasyonun banka hesabına yatırdığına dair dekontu sınav komisyonuna teslim edilir.
(5) Belgeleri eksik ve usulüne uygun olmayanlar sınava alınmazlar. Bu durum bir tutanakla imza altına alınır.
(6) Federasyon Başkanı en az iki kişiden oluşan sınav kurulunu belirler. Kurul üyelerinin birinin altın eğitmen olmak koşulu ile diğer üyelerin en az gümüş eğitmen olması zorunludur.
(7) (Değişik:12/5/2016 -Tal/14. md.) Sınavın kapsamı:
a) Yazılı ön sınav; Bronz eğitmen adayı 100 puan üzerinden en az yetmiş puan, Gümüş eğitmen adayı 100 puan üzerinden en az seksen puan almak zorundadır. Belirlenen puanı alamayan eğitmen adayları başarısız sayılırlar ve uygulama sınavına katılamazlar.
b) Havuz/Deniz çalışmalarını içeren ön koşullu uygulama sınavı:
Ön Koşullu Uygulama Sınavları şunlardır:
1- Dipten 3-5 kg ağırlık çıkarabilme (3-5 metre derinlikten),
2- 400 metre mesafeyi istenilen stilde yüzerek 08:30 dakika altında tamamlayabilmek,
3- 75 metre kurtarma testi; 25 metre sualtı yüzmesi, dönüş ve 25 metre su üstü serbest yüzme, dalış ve dipteki cankurtarma mankenini çıkararak 25 metre su üstünden manken taşıma ve mankensiz beraber sudan çıkışı 02:45 dakika altında tamamlayabilmek (Paletsiz ve A,B,C malzemesi kullanmadan),
4- 200 metre koşu, 200 metre yüzme, 200 metre koşu testini kurtarma torpidosuyla ve en geç sekiz dakika içinde tamamlayabilmek (Koş-Yüz-Koş testi),
5- Scuba ile sualtından baygın kazazede çıkarma ve 20 metre taşıma,
6- En az 15 metre mesafeden kurtarma topu atma (6’da 4 isabet)
7- Sadece Gümüş Adaylar için, sualtında donanımlı dalış ekipmanı ile pusula kullanımı (sualtında yön bulma, en fazla on dakika süreli, Sınav Komisyonunca belirlenen parkurda)
8- 1500 metre ABC donanımı ile yüzme ve 30 dakika süre içerisinde tamamlayabilmek,
Bir gün içerisinde en fazla 4 (dört) Ön Koşullu Uygulama testinden sınav yapılır.
Bu testlerden herhangi birini belirlenen süreler içerisinde tamamlayamayan adaylar başarısız sayılır, sınavı sonlandırılır ve eğitmen belgesi alamazlar (Cankurtaran Sınavı Uygulama Tablosu (Ek-A)).
c) Puanlı Uygulama Sınavı şunlardır:
1- Temel yaşam desteği anlatımlı uygulama sınavı (CPR mankeni kullanarak)
2- İlkyardım anlatımlı uygulama sınavı (kanamalar , yaralanmalar ve sargı çeşitleri),
battaniyeye sarma ve koma pozisyonuna getirme uygulama sınavı,
3- Ders anlatımı becerisi (kura ile belirlenen konunun anlatımı), gemici düğümleri (camadan bağı-bel izbarço bağı-el izbarço bağı-sancak bağı- tekli/çiftli kazık bağı-foralı sancak bağı-çifte izbarço bağı ve ders notlarında yer alan diğer gemici bağları).
(8) Her eğitmen adayına yukarıda sıralanan sınav bölümleri için sınavdan önce belirlenen ve adaylara bildirilen puanlar üzerinden not verilir. Daha sonra sınav kurulunca toplam puanları hesaplanır. Sınavlarda Bronz eğitmen adayı 100 puan üzerinden en az yetmiş puan, gümüş eğitmen adayı 100 puan üzerinden en az seksen puan almak zorundadır. Pratik becerileri ve su çalışmalarını belirlenen süreler içerisinde yapamayanlar başarısız sayılır.
(9) Sınav sonunda sınav kurulu katılan tüm adayların aldıkları puanları ve sınav tutanaklarını içeren bir rapor hazırlayarak Federasyon Başkanına sunar.
(10) Federasyon, sınava katılan adayları kurs aldıkları cankurtarma kurum ve kuruluşlarına bildirir ve başarılı olanların bilgi kayıt formlarının hazırlanıp eğitimi veren eğitmen tarafından imzalanarak Federasyona gönderilmesini talep eder.
(11) Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları, sınavda başarılı olanların bilgi kayıt formunu Federasyona gönderdikten sonra, Federasyon sınavda başarılı olanların belgelerini hazırlayarak cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna veya ilgili kişiye gönderir.
(12) Bronz ve gümüş cankurtarma eğitmen sınavlarının ücreti, her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek duyurulur.

Altın eğitmen eğitimi ve sınavı
Madde 44- (1) Altın eğitmen eğitiminin yeri, tarihi Federasyon Başkanının onayı ile eğitim tarihinden en az bir ay önce ilan edilir.
(2) Bu Talimatın 22 nci maddesindeki koşullara uygun olanlar altın eğitmen eğimine katılabilirler.
(3) Eğitime katılmak isteyen adaylar, bu Talimatın 22 nci maddesinde belirtilen belgeleri, kursun başlama tarihinden en az yedi gün önce Federasyona göndermek zorundadırlar.
(4) Kursa katılmaya uygun olan adaylar Federasyonun internet sitesinde kursun başlama tarihinden en az üç gün önce duyurulur. Eğitime katılacak adaylar eğitim ücretini Federasyonun banka hesabına yatırır ve dekontu eğitim kuruluna verir.
(5) (Değişik:12/5/2016 -Tal/15. md.) Federasyon Başkanı, biri kurs yöneticisi olmak üzere en az üç Altın cankurtaran eğitmenden oluşan eğitim kurulunu belirler. Bu kurul aynı zamanda sınav kuruludur. Ön sınavda başarılı olup kursa katılmaya hak kazananlara eğitim kurulu tarafından kurs eğitim müfredatı kapsamında hazırlanan programa göre altın eğitmen kurs eğitimi verilir ve sınavı yapılır.
Sınavdan önce belirlenen ve adaylara bildirilen değerlendirme tablosu üzerinden not verilir. Daha sonra sınav kurulunca toplam puanları hesaplanır. Başarılı sayılmak için Altın eğitmen adayı toplam 100 puan üzerinden en az seksen puan almak zorundadır.
(6) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/15. md.) Altın Eğitmen Ön Sınavı kapsamı:
a) Yazılı ön sınav; Altın eğitmen adayı TSSF Cankurtarma Kitabı kapsamında yapılan teorik ön sınavda 100 puan üzerinden en az seksen puan almak zorundadır. Belirlenen puanı alamayan eğitmen adayları sınava devam edemezler ve başarısız sayılırlar.
b) Havuz/Deniz çalışmalarını içeren ön koşullu uygulama sınavı:
Ön Koşullu Uygulama Sınavları şunlardır:
1- 400 metre mesafeyi istenilen stilde yüzerek 08:30 dakika altında tamamlayabilmek,
2- 75 metre kurtarma testi; 25 metre sualtı yüzmesi, dönüş ve 25 metre su üstü serbest yüzme, dalış ve dipteki mankeni çıkararak 25 metre su üstünden manken taşıma ve sudan çıkışı 02:45 dakika altında tamamlayabilmek (Paletsiz ve A,B,C malzemesi kullanmadan).
Yukarıdaki testlerden herhangi birini belirlenen süreler içinde tamamlayamayan adaylar başarısız sayılır, sınavı sonlandırılır, kursa devam edemezler ve eğitmen belgesi alamazlar.
(7) Eğitim ve sınav sonunda eğitim kurulu tüm adayların aldıkları puanları ve sınav tutanaklarını içeren bir rapor hazırlayarak Federasyon Başkanına sunar. Başarılı olanların belgesi Federasyon Başkanı tarafından imzalanarak, ilgili kişiye gönderilir.
(8) Altın eğitmen eğitiminin ücreti, her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek duyurulur.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurs İzin, Kurs İptali ve Belgelendirme

Kurs izin ve iptalleri
Madde 45- (1) Yetkili cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları açacakları her seviyedeki kurslar için federasyondan ön izin almak zorundadırlar. Bu ön izinler kurs başlama tarihinden en geç 15 gün önce federasyona gönderilmiş ve onay alınmış olmalıdır. Bu izinler için Federasyonun hazırladığı cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları kurs izin formu ( Form3) kullanılır. Form üzerindeki ilgili yerler doldurulup ve cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarının yetkilisinin imzalaması sonrası Federasyona gönderilir.
(2) Bir eğitmen, bir kurs tarih aralığı içinde birden fazla cankurtaran kursu yürütemez.
(3) Kurs izninin alınmasında sonra herhangi bir sebeple kursun iptali ya da kursun yapılacağı yeri değiştirme ihtiyacı ortaya çıkarsa, söz konusu kursun yapılacağı yerin değişikliğini ve/veya ilgili kursun iptal yazısının Federasyona en geç o kursun başlama tarihinden 36 saat önce ulaştırılması zorunludur. İlgili kursun, kurs yeri değişikliği veya iptal ihtiyacının tatil günlerine denk gelmesi halinde, ilgili değişiklik ve/veya iptal yazısının Federasyona faks ya da elektronik posta yoluyla ulaştırılması zorunludur.
(4) (Değişik:12/5/2016 -Tal/16. md.) Kursun ilk günü içinde kursa katılan aday listesinin T.C. Kimlik Numaraları ile birlikte cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları veya eğitmeni tarafından Federasyona faks veya elektronik posta olarak bildirimde bulunulması zorunludur.
(5) Cankurtarma eğitim merkezi kurs bilgi formları üzerinde tüm gerekli bölümler doldurulması gerektiği gibi, kurs yapılacak yerin adı ve adresinin yazılması zorunludur.

Eğitim sonunda belgelendirme
Madde 46 – Cankurtarma eğitim merkezleri ile kurum ve kuruluşları vermiş oldukları eğitimlerin sonunda başarılı olan öğrencinin bilgi kayıt formunu doldurur ve formun altında bulunan geçici belge niteliğindeki bölümü öğrenciye verir. Bilgi kayıt formu ve geçici belgeye öğrenci ile ilgili kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, eğitimi veren eğitmenin adı soyadı, eğitmen numarası, eğitimin bitiş tarihi yazılıp eğitmene ve öğrenciye imzalatılır. Geçici belgenin geçerlilik süresi 60 gündür. Cankurtarma eğitim merkezleri ile kurum ve kuruluşları, bilgi kayıt formu ile geçici belgenin bir örneğini saklar ve aslını eğitim bitiminden sonra 15 gün içinde Federasyona gönderir. Bilgi kayıt formu Federasyona ulaştığında öğrencinin eğitime uygun belgeyi cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna ya da ilgili kişiye gönderir.

Yaptırımlar
Madde 47- (1) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve bu Talimat kapsamında;
1. Düzenledikleri eğitim sonunda öğrenciler için dosya düzenlemeyen, eğitim öncesi öğrenciden istemekle yükümlü olduğu belgeleri almayan ya da dosyalamayan, düzenlediği belgeyi saklamayan, belgeleri yapılacak denetlemelerde göstermeyen ve Federasyon tarafından istendiğinde vermeyen cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 3 katı tutarına kadar para cezası verilir.
2. Eğitimin bittiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde Federasyona bilgi kayıt formunu göndermeyen cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarına kadar para cezası verilir.
3. Bilgi kayıt formunu birden çok kişi için kullanan cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna ve/veya eğitmene yetki belgesinin 3 katı tutarına kadar para cezası verilir. Eylemin tekrarında cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşunun yetki belgesi ve/veya eğitmenin eğitmen belgesi 1yıla kadar askıya alınır.
4. Bilgi kayıt formu üzerinde tahrifat yapan cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarına kadar para cezası verilir.
5. Cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşundan bilgi istenmesi durumunda 15 gün içinde bilgi vermeyen cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belge bedelinin 2 katı tutarına kadar para cezası verilir.
6. (Değişik:12/5/2016 -Tal/18. md.) Kurs ön iznini kurs başlama tarihinden en geç 15 gün önce almayan, kursun başlamasından önce kursun yapılacağı yerin değişmesi veya kursun iptali halinde değişikliğini veya iptal yazısını kurs başlama tarihinden en geç 36 saat önce Federasyona bildirmeyen cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna ve/veya yetkili eğitmenine yetki belgesi bedelinin iki katı tutarına kadar para cezası verilir. Eylemin tekrarında cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşunun yetki belgesi ve/veya eğitmenin eğitmen belgesi 2 yıla kadar askıya alınır.
7. (Değişik:12/5/2016 -Tal/18. md.) Kursun ilk günü içinde kursa katılan aday listesini T.C. Kimlik Numaraları ile birlikte Federasyona faks veya elektronik posta olarak bildirmeyen cankurtarma eğitim merkezi veya eğitmene yetki belge bedelinin iki katı tutarına kadar para cezası verilir.
8. (Değişik:12/5/2016 -Tal/18. md.) Cankurtarma eğitmeni olmadan cankurtaran eğitimi veren kişiler ile bu kişilerin bu eğitimlerini belgelendiren cankurtarma eğitim merkezi, kurum ve kuruluşlarının ve belgeyi imzalayan cankurtaran eğitmeninin Federasyondan almış oldukları tüm belgelerinin bir yıla kadar askıya alınmasına karar verilir ve ilgili kişiler ile merkez veya kuruluşlara yetki belge bedelinin on katına kadar para cezası verilir.
9. Federasyon denetçilerin görevlerini yapmasına engel olan veya güçlük çıkartan cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna ve/veya eğitmene yetki belge bedelinin 3 katı tutarında para cezası verilir.
10. Bu Talimatın 26, 27 ve 28 inci maddelerini ihlal edenler ile güvenlik ve çalışma esaslarına aykırı uygulamada bulunanlara yetki belge bedelinin 10 katı tutarına kadar para cezası verilir.
11. Federasyonun kurumsal kimliğine zarar verici, Federasyonu ve görevlilerini küçük düşürücü davranışlarda bulunan ve yayın yapan, Federasyon çalışmalarını engellemeye yönelik davranışta bulunan ve yayın yapanlara yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarına kadar para cezası verilir. Eylemin tekrarında belgeleri 1 yıl süre ile askıya alınır veya yetki belgesi bedelinin 10 katı tutarına kadar para cezası verilir.
12. Cankurtaran, ilkyardımcı ve eğitmen olma koşullarını kaybedenlerin belgeleri askıya alınır.
13. (Değişik:12/5/2016 -Tal/18. md.) Bu maddede yaptırımı düzenlenmeyen ancak Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ile bu Talimata aykırılık oluşturan durumlarda cankurtarma eğitim merkezleri, kurum ve kuruluşları ile yüzme alanlarında faaliyette bulunan işletmeler, cankurtaranlar ve diğer kişi veya işletmelere yetki belge bedelinin 5 katına kadar para cezası ve/veya 1 yıla kadar belgesinin askıya alınması cezası verilir.
14. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Cankurtarma eğitmenlerinin yetki belgesi olmayan kuruluşta görev alması, eğitim vermesi ve bireysel olarak cankurtaran eğitimi düzenlemesi durumunda eğitmenlik belgeleri bir yıl süre ile askıya alınır ve yetki belgesi bedelinin 10 katı tutarına kadar para cezası verilir.
15. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Teorik ya da uygulama eğitimi vermeden bilgi kayıt formu düzenleyerek cankurtaran eğitimini belgelendiren cankurtarma merkezi, kurum ve kuruluşu ile cankurtaran eğitmenlerine yetki belgesi bedelinin on katı tutarına kadar para cezası verilir ve eğitmenin eğitmenlik belgeleri 5 yıla kadar süreyle askıya alınır.
16. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) İlgili merkez,kurum ve kuruluşlarca belirtilen adresin dışında ve/veya belirlenen usul ve esaslar dışında cankurtarma eğitimi veren cankurtarma merkezi, kurum ve kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarına kadar para ceza verilir.
17. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Cankurtarma merkezi, kurum ve kuruluşlarının denetlenmesinde Federasyonun belirlediği yetki belgesi alma koşullarından bir ya da birkaçını ihlal eden ve bulundurmak zorunda olduğu malze-meleri bulundurmayan, bildirdiği adreste faaliyet göstermeyen, adres değişikliğini Federasyona faks veya e-mail ile bildirmeyen dalış kuruluşuna uyarı, ihlalin giderilmemesi veya eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarına kadar para cezası verilir.
18. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Federasyondan onay almadan cankurtarma faaliyetlerine yönelik etkinlik, yarışma ve spor etkinlikleri düzenleyenlere yetki belgesi bedelinin 3 katı tutarına kadar para cezası verilir.
19. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) TSSF cankurtaran, cankurtaran eğitmeni ve diğer uzmanlık belgeleri haricinde diğer ülke federasyonlarının cankurtaran, cankurtaran eğitmeni ve diğer uzmanlık belgelerini veren cankurtarma merkezi, kurum ve kuruluşuna ve eğitmenine yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında para cezası verilir.
20. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Yapılan denetimde cankurtaran ve cankurtaran eğitmeni eğitimlerini eğitim bilgi formuna ve bu talimatta belirlenen standartlara uygun olarak yapmadıkları saptanan cankurtarma merkezi, kurum ve kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarına kadar para cezası verilir ve yetkili eğitmeninin eğitmenlik belgeleri bir yıla kadar süreyle askıya alınır.
21. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Havuz, su parkı, sahil ve kıyı işletmelerinde cankurtaranları, aynı anda cankurtaranlık asli görevi dışında başka görevlerde de çalıştırdıkları tespit edilen işletmelere yetki belgesi bedeli tutarında para cezası verilir.
22. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Kendi işletmelerinde meydana gelen boğulma vakalarını Kaza Raporu düzenleyerek Federasyona ve ilgili resmi kurumlara göndermeyen işletmelere ve/veya cankurtaranlara yetki belge bedelinin iki katı tutarında para cezası veya cankurtaran belgesinin bir yıla kadar askıya alınması cezası verilir.
23. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Risk Değerlendirme Raporunu ILSE tarafından sertifikalandırılan ve TSSF tarafından da yetkilendirilen Risk Değerlendirme Görevlisinden almayan işletmelere yetki belge bedelinin beş katı tutarına kadar para cezası verilir.
24. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Cankurtaran, Cankurtaran Eğitmeni, İlkyardımcı, İlkyardım Eğitmeni ve İlkyardım Eğitmen Eğiticisi eğitimlerine katılma ön koşullarına haiz olmadıkları halde, bu şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların, aldıkları eğitim geçersiz sayılır ve bu eğitimin sonucunda aldıkları belgeler iptal edilir.
25. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Bu Talimatın, “Cankurtarma Eğitim Merkezi bünyesinde bulundurulması gereken eğitmen sayısı ve kurs açma şartları ile ilgili” 5 inci maddesinin 8 nolu fıkrasını ihlal eden işletmelere yetki belge bedelinin on katı tutarına kadar para cezası verilir.
26. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Bu Talimata aykırı olarak sertifikalı ilkyardımcı, sertifikalı cankurtaran ile gerekli ilkyardım aracını işletmesinde hazır bulundurmayan havuz, su parkı, sahil ve kıyı işletmelerine yetki belge bedelinin beş katı tutarına kadar para cezası verilir.
27. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliğinin 7/p maddesi uyarınca, “katılımcı kuruluş olarak arama kurtarma faaliyetleri konusunda bünyesindeki sporcuların arama kurtarma (AK) faaliyetlerine katılımını sağlayacak yetkili ve muhatap Federasyonun, TSSF olduğu” hükmünü ihlal ederek Federasyonun yetki ve sorumluluk alanına girmek suretiyle Federasyondan izinsiz arama kurtarma faaliyeti icra eden veya anılan mevzuat hükmünü ihlal edenlere yetki belge bedelinin on katı tutarına kadar para cezası verilir ve Federasyonca kendilerine verilen tüm belge ve bröveleri 5 yıla kadar süreyle askıya alınır.
(2) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Talimatı’nda belirtilen kurallara uymadıkları için geçici ya da sürekli olarak iptal edilen belge bedelleri geri ödenmez.
(3) Ceza tutarlarında, Yönetim Kurulunun belirlediği en son yetki belgesi bedeli uygulanır.
(4) Belgenin askıya alınması süresi içinde cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşu, cankurtaran, eğitmenler veya diğer ilgili kişiler faaliyette bulunamaz.
(5)Yukarıda belirtilen suçlarla ilgili cezalar Disiplin Kurulu tarafından verilir. Tahsil edilen cezalar Federasyona gelir kaydedilir.
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 48- (1) 20/8/2008 tarihli Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yabancı kaynaklı eğitim programları ve denklik
EK MADDE 1- (Ek madde:12/5/2016 -Tal/20. md.) (1) Cankurtarma ve ilkyardım eğitimleri konularında Türkiye’de faaliyette bulunmak isteyen diğer ülkelere ait suda hayat kurtarma ile ilgili eğitim kurum ve kuruluşları, Federasyonla protokol yapmak zorundadırlar. ILS ve ILSE tarafından verilen sertifikalarla, bu belgelere sahip olup ülkemizde çalışmak isteyen yabancı uyrukluların sertifikalarının denkliğine Federasyon Yönetim Kurulunca karar verilir.
(2) Bu Talimatın 5 inci maddesinin 2 nolu fıkrasının c bendinde belirtilen denklik koşullarını yerine getiren yüksekokul veya fakültelerin ilgili bölümlerinde açılan dersleri alan ve başarılı olan öğrencilere, ilgili kurumun yazılı teklifi ve TSSF yönetim kurulunun onayı ile ders müfredat ve sürelerine uygun TSSF/ILS cankurtaran/cankurtaran eğitmen belgesi Federasyon tarafından belirlenen bedelin ödenmesi kaydı ile verilir.

Belgelerin Geçerliliği
GEÇİCİ MADDE- (1) Bu Talimatın yürürlüğe girmesinden önce en az Bronz Eğitmen seviyesinde eğitmenle sözleşme yaparak yetki belgesi almış olan Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşlarının yetki belgeleri, yetki belgesi süresi sonuna kadar geçerlidir.
(2) Bu Talimatın yayımından önce alınmış olan yetki belgeleri, yetki belgesinde belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir ve bu süre sonunda Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşlarının yetki belgesi talebinde bulunmaları halinde; yetki belge bedeli ve eğitmen ödentileri ay hesabı ile ücretlendirilerek aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar geçerli olmak üzere yetki belgesi verilir.

Yürürlülük
Madde 49- (1) Bu Talimat, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 50- (1) Bu Talimatın hükümlerini Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.

Form 1- Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşu Açma Başvuru Formu,
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığına
Tarih

Cankurtarma Eğitim Merkezi açabilmem için cankurtarma yönetmeliği ve talımatları çerçevesinde gerekli olan tüm koşulları ve belgeleri hazırlamış bulunuyorum. Gerekli denetimin yapılarak olumlu bulunması durumunda, yıllık yetki belgesi bedelini ve eğitmen senelik harç bedellerini Federasyon hesabına yatırdığıma ilişkin belge ektedir.
İşlemlerimin tamamlanması durumunda Yetki belgemin hazırlanarak tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim.
Başvuranın
—————-

Adı Soyadı : İmza/ Kaşe :
Firma Adı :
Adresi :
Tel:
Fax:
E – mail :

Form 2- Cankurtarma Kuruluşu Eğitmen Çalışma Sözleşmesi (Değişik:12/5/2016 -Tal/19. md.)
CANKURTARMA KURULUŞU EĞİTMEN ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ
( FORM-2)

CANKURTARAN EĞİTMEN BİLGİLERİ
T.C.KİMLİK NO :
ADI VE SOYADI :
SEVİYESİ / SİCİL NO :
TELEFONU :
CEP TELEFONU :
ADRESİ :
CANKURTARMA MERKEZİNİN BİLGİLERİ
YETKİ NO :
CANKURTARMA MERKEZİ ADI :
YETKİLİ ADI :
TELEFONU :
CEP TELEFONU :
ADRESİ :
ŞARTLAR
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : İşbu sözleşme ile taraflar arasında 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmış olup süre tamamlandığında taraflar sözleşmeyi yenileme hakkına sahiptir.
BAŞLANGIÇ TARİHİ : ………… / ………… / ………….
BİTİŞ TARİHİ : ………… / ………… / ………….

1. Kişi yapmış olduğu çalışma ve eğitim dersleri sırasında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yönetmelik ve Talimatlarına ve söz konusu yönetmelik ve talimatların değişiklik ve eklerine uyma yükümlülüğü altındadır.
2. İki maddeden ibaret bu sözleşme 3 (Üç) nüsha olarak tanzim edilmiş ve aynı tarihte imza altına alınmıştır.

Not: Tarafların, sözleşmenin feshi halinde yazılı dilekçe ile TSSF’ye sözleşmenin feshini bildirmesi zorunludur.
Tek taraflı fesihlerde karşı tarafa bildirilmesi Federasyonun sorumluluğu altında değildir. Sözleşme aslı Federasyona teslim edilecek olup, diğer iki nüsha taraflarca saklanacaktır.

Eğitmen Cankurtarma Merkezi Yetkilisi
Adı Soyadı : Adı Soyadı :
Ünvanı : Ünvanı :
İmzası : İmzası :
Form 3- Kurs İzin Formu (Değişik:12/5/2016 -Tal/19. md.)
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığına, Tarih
Cankurtarma eğitim merkezimizde belirtilen seviye ve tarihler arasında eğitim yapılacaktır. Gerekli iznin verilmesini saygılarımızla arz ederiz.
Cankurtarma Eğitim Merkezi Yetkilisi
Kaşe – İmza
CANKURTARMA
EĞİTİM MERKEZİNİN ADI
YETKİ BELGESİ NO
EĞİTİM VERECEK EĞİTMENİN ADI

EĞİTİMİN ADI
BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
EĞİTİM TARİH VE SAATİ
EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER
TEORİK HAVUZ DENİZ TEORİK ADRESİ
( AÇIK ADRES ) HAVUZ ADRESİ VE
DENİZ ADRESİ
(AÇIK ADRES) TELEFON VE FAKS NUMARASI
BRONZ
CANKURTARAN
GÜMÜŞ CANKURTARAN
ALTIN
CANKURTARAN
BRONZ CANKURTARAN
EĞİTMEN
GÜMÜŞ CANKURTARAN
EĞİTMEN
NOT: Bu form eksiksiz olarak doldurulmalıdır, aksi takdirde formlar işleme alınmayacaktır.

Form 4- İstek Formu

TSSF İSTEK FORMU
Cankurtarma Eğitim Merkezleri için doldurulması zorunlu bilgiler

Yetki Belgesi / Sicil No:

İsteği Yapan Yetkili Kişi:

Cankurtarma Eğitim Merkezi:

Cankurtarma Eğitim Merkezi Ticari Ünvanı:

Vergi Dairesi / Vergi Numarası:
NO CİNSİ ADET TUTAR TOPLAM
1 Bilgi Kayıt Formu – Bronz, Gümüş ve Altın Cankurtaran
2 Bilgi Kayıt Formu – Bronz, Gümüş eğitmen (bröve, diploma dahil)
3 Cankurtaran Diploması
4 Cankurtaran Eğitmen Diploması
5 Cankurtaran el Kitabı
6 Cankurtaran Kit ( Bilgi Kayıt Formu – Diploma – Cankurtarma Kitabı

Ödeme Şekli
Banka havalesi Kredi kartı

KREDİ KARTI SAHİBİNE AİT BİLGİLER / KART BİLGİLERİ
Kredi Kartı Türü : Visa MasterCard
Banka Adı :
Adı Soyadı :…………………………………
Tc Kimlik No : …./…./…./…./…./…./…../…../…../…./…../
Kredi Kartı No : …../…../.…./.…./ …../…../…../.…./ …../…../…../…../ …../…../…../…../
Son Kullanma Tarihi : …../…../……… Güvenlik No: ……..

BANKA HAVALESİNE AİT BİLGİLER

VakıfBank Oyakbank TEB Garanti

Dekont Tarihi :…../…../……… Dekont No :………..

Yukarıda dökümünü yaptığım istekler ile ilgili banka dekont bilgilerim ilişiktedir.

Yukarıda dökümünü yaptığım istekler ile ilgili tahsilâtın kredi kartımdan yapılmasını kabul ederim.
Siparişimin tarafıma gönderilmesini arz ederim.

TSSF İstanbul Bröve Merkezi İrtibat Bilgileri
Telefon 0216 348 08 08 PBX Faks 0216 345 38 19
Adres Fahrettin Kerim Gökay Cad. Ortaklar İş Merk. No 71/45 Kadıköy-İST
Banka Bilgileri
Vakıfbank 292 Kuyubaşı Şb. 2059417 / Oyak Bank 333 Beykoz Şb. 6642961
/ TEB 137 Kadıköy Rıhtım Şb. 15399

Form 5- İşyerinde Çalışma Bildirim Formu
İŞYERİNDE ÇALIŞMA BİLDİRİM BELGESİ

Çalışanın Adı / Soyadı :
T.C. Kimlik No :
İşyerinin Ünvanı :
İşyeri Sigorta Numarası :
İşe Başlama Tarihi :
İşin Bitim Tarihi :
Sigortalının SSK Numarası :

İşyeri Yetkilisi
İmza / Kaşe

Form 6 – Cankurtaran Eğitmen Sınavı Katılım Talep Formu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığına Tarih

Aşağıda kimlik bilgileri yer alan eğitmen adayı, eğitim merkezimizce düzenlenmiş bulunan ………………….. Cankurtaran Eğitmen kursuna katılmıştır. Kursa girebilmesi için, Federasyon Talimatlarınca belirlenen tüm belgeler merkezimizde muhafaza altına alınmıştır. Belgelerin Birer kopyalarına aslı gibidir ibaresi tarafımızca yazılarak kendisine teslim edilmiştir. Evraklarının ve sınav harcı makbuzunun Sınav komisyonuna teslim edilmesi şartı ile sınava alınmasını saygılarımızla arz ederiz.
Adayın
Adı / Soyadı :
T.C. Vatandaşlık Numarası :
Gireceği Sınav :
Tel :
Fax :
GSM :
E-Posta Adresi :

Cankurtarama Eğitim Merkezi Yetkilisi
Kaşe – İmza
Form 7. Cankurtarma Merkezi Eğitim Denetleme Formu
Form 8. Cankurtarma Merkezi Açma ve Yetki Belgesi Alabilme Koşullarını Denetleme formu

Form 9- Sağlık Bildirim Formu;

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU
CANKURTARAN SAĞLIK BİLDİRİM FORMU (FORM 9)
CANKURTARAN MERKEZİ:
Eğitmen :
CANKURTARAN ADAYI / CANKURTARAN’IN
Adı Soyadı :
Doğum Tarihi :
TC Kimlik Numarası :
Telefon :
Adres :
CANKURTARAN ADAYI veya CANKURTARANIN DİKKATİNE:
Cankurtarma bilinçli yapıldığında emniyetli bir aktivitedir. Ancak farklı fiziksel koşullarda gerçekleştirilen bu aktivite için, adaylar sağlık açısından engel bir durum taşımamalıdır. Bazı sağlık sorunları varlığında cankurtaranlık yapmak hayati tehlikeye kadar uzanabilen ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Bu belgedeki sorular kendi sağlık durumunuzu değerlendirip bildirimde bulunmanız için hazırlanmıştır. Cevaplandırmadan önce lütfen her soruyu dikkatlice okuyarak anladığınızdan emin olunuz. Anlaşılamayan sorularda eğitmeninizden yardım isteyiniz. Soruları doğru anlayıp doğru cevaplandırmak güvenli cankurtarma yapmanız ve sağlığınız için son derece önemlidir. Kadınların gebe olmaları ya da yakın zamanda gebelik planlıyor olması halinde cankurtaranlık yapmaları sakıncalıdır.

Lütfen sağlığınızla ilgili ikinci sayfada yer alan sorulara vereceğiniz cevabın yanındaki kutucuğa çarpı koyarak işaretleyiniz.
Herhangi bir kalp damar hastalığı geçirdiniz mi?  Hayır /  Evet
Kalp krizi geçirdiniz mi?  Hayır /  Evet
Göğsünüzde ağrı, sıkışma hissi, nefes darlığı oluştu mu?  Hayır /  Evet
Herkesten daha çabuk yorulur musunuz?  Hayır /  Evet
Halsizlik şikayetleriniz var mı?  Hayır /  Evet
Yüksek tansiyon şikayetiniz var mı?  Hayır /  Evet
45 yaş üstü adaylar için;
Sigara, puro, pipo alışkanlığız var mı?  Hayır /  Evet
Ailede kalp hastalığı hikayesi var mı?  Hayır /  Evet
Şeker hastalığınız var mı?  Hayır /  Evet
Kan kolesterol düzeyiniz yüksek mi?  Hayır /  Evet
Sürekli kullandığınız herhangi bir ilaç var mı?  Hayır /  Evet
Herhangi bir akciğer rahatsızlığı (tüberküloz, pnömoni, bronşit v.b.)
geçirdiniz mi?  Hayır /  Evet
Astımız var mı?  Hayır /  Evet
Nefes darlığı, hırıltı şikayetleriniz oluyor mu?  Hayır /  Evet
Pnömotoraks geçirdiniz mi?  Hayır /  Evet
Akciğerler veya göğüs boşluğuyla ilgili ameliyat oldunuz mu?  Hayır /  Evet
Sık nezle, grip, sinüzit olur musunuz?  Hayır /  Evet
Saman nezlesi, alerjik rinit probleminiz var mı?  Hayır /  Evet Burnunuzdan nefes almakta zorlanır mısınız?  Hayır /  Evet
Panik atak, yükseklik, kapalı ya da açık alan korkunuz var mı?  Hayır /  Evet
Herhangi bir psikiyatrik rahatsızlığınız var mı?  Hayır /  Evet
Hiç epilepsi (sara) nöbeti geçirdiniz mi?  Hayır /  Evet
Hiç bayılma, bilinç kaybı geçirdiniz mi?  Hayır /  Evet
Hiç bilinç kaybına yol açan kafa travması, yaralanma geçirdiniz mi?  Hayır /  Evet
Bel, boyun ve sırt ağrılarından şikayetçi misiniz?  Hayır /  Evet
Herhangi bir travma sonrası kol, bacak ve bel sorunlarınız oldu mu?  Hayır /  Evet
Kol ve bacaklarınıza yayılan ağrı, uyuşma şikayetleriniz var mı?  Hayır /  Evet
Migren, tekrarlayan baş ağrıları şikayetiniz var mı?  Hayır /  Evet
Baş dönmesi şikayetleriniz oluyor mu?  Hayır /  Evet
İleri derecede araç ya da deniz tutması yaşar mısınız?  Hayır /  Evet
Son günlerde aşırı sıvı kaybı (bulantı, kusma, ishal v.b.) yaşadınız mı?  Hayır /  Evet
Şeker hastalığınız var mı?  Hayır /  Evet
Herhangi bir kan hastalığınız (hemofili, lösemi, anemi v.b.) var mı?  Hayır /  Evet
Mide barsak sistemi ile ilgili herhangi bir operasyon geçirdiniz mi?  Hayır /  Evet
Kanlı dışkılama ya da kanlı idrar yapma sorununuz oldu mu?  Hayır /  Evet
Son altı ay içinde herhangi bir operasyon geçirdiniz mi?  Hayır /  Evet
Uyuşturucu ya da alkolizm sorununuz var mı?  Hayır /  Evet
Herhangi bir uzuv eksikliğiniz var mı?  Hayır /  Evet
Herhangi bir fonksiyon açısından engelli misiniz?  Hayır /  Evet
Yukarıdaki soruları okuyup anlayarak eğitmen ………………… …………………….’in gözetiminde doğru olarak cevapladım. Şu an var olan veya geçmişte yaşadığım sağlık sorunlarıyla ilgili yanlış bildirimlerim sonucu, ya da kendi hatam sonucu cankurtarma eğitim ve faaliyetlerimde ortaya çıkabilecek her türlü sorunla ilgili sorumluluğu kabul ediyorum.
İsim: İmza: Tarih:
CANKURTARAN EĞİTMENİNİN DİKKATİNE:
Cankurtarma eğitimine katılacakların veya cankurtaranlık yapacakların bu bildirimde cevapladığı sorular, bu adayların bir hekim tarafından muayenesine gerek olup olmadığını tespit etmek için hazırlanmıştır. Herhangi bir soruya “Evet” cevap verilmesi halinde durum bir hekim tarafından değerlendirilmeli, cankurtarma veya cankurtaranlık eğitimi, cankurtaranlığa uygunluk raporu alındıktan sonra yapılmalıdır. Cankurtaranlık yapacakların soruları cevaplamadan önce tam olarak anladığından emin olunuz. Sorular içerisinde kullanılan kelimelerden bazılarının tam anlaşılmaması halinde cankurtaranlık yapacaklara bu kelimelerin anlaşılması için yardımcı olunuz. Güvenli cankurtarma ya da cankurtaranlık eğitimi yapılabilmesi için sağlık açısından bir engelin olmaması son derece önemlidir.
CANKURTARAN UYGUNLUK MUAYENESİ YAPACAK HEKİMİN DİKKATİNE:
Cankurtaranlık bilinçli olarak yapıldığında güvenli bir aktivitedir. Ancak farklı fiziksel koşullarda gerçekleştirilen bu aktivite, önceden var olan bazı sağlık sorunları bulunduğunda tehlikeli sonuçlara neden olabilir, hatta hayatı tehdit edebilir.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Talimatı gereğince Bronz, Gümüş ve Altın Cankurtaran adaylarında “Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim
formunu imzalayarak beyan etmek ” şartı aranmaktadır. Bu nedenle bu belgede yer alan ve adayın sağlık durumunu sorgulayan sorular cankurtaran adayı tarafından cevaplandırılmıştır. Verilen cevapların incelenmesi sonucu adayın eğitime katılabilmesi için cankurtaran uygunluk raporu alması gerekli görülmüş olup bu nedenle tarafınıza gönderilmiştir. Yine aynı talimatta Bronz, Gümüş ve Altın Cankurtaran Eğitmenleri için “Sağlıklı olmak ve cankurtaran eğitmenliği yapmasına engel bir durumu bulunmadığına ilişkin sağlık raporu almış olmak” şartı aranmaktadır. Bu nedenle eğitmenlerin formda doldurdukları işaretlerine bakılmaksızın muayene edilmeleri gerekmektedir.
Su ortamında gerçekleştirilen cankurtarma aktivitesi, bilinç kaybına, baş dönmesi ve oryantasyon kaybına, efor kapasitesinde kısıtlamaya yol açan durum varlığına yol açan sağlık sorunlarıyla bağdaşmamaktadır. Önceden var olan bir sağlık sorunu nedeniyle cankurtarma aktivitesi esnasında sorun yaşanması halinde, cankurtaran uygunluk raporu veren hekimin yasal sorumluğu vardır. Bu nedenle gerektiği durumlarda cankurtaran ya da cankurtaran adayını saptanan patolojiyle ilgili dal uzmanına sevk ediniz. Muayeneniz sonucunda “cankurtaranlık yapmasına geçici olarak engel olan durum” saptadıklarınızı ve “cankurtaranlık yapması sakıncalıdır” kararı verdiklerinizi Federasyona bildiriniz.

Yukarıda açık kimliği belirtilen ve fotoğrafı bulunan …………………………………… …………………………………….’ yapılan fizik muayenesinde;

 Cankurtaranlık yapmasında sağlık açısından bir engeli yoktur.

 Cankurtaranlık uygunluk raporunun bir ………………………………………………………………. Uzmanı tarafından verilmesi uygundur.

 Cankurtaranlık yapması sakıncalıdır.

Açıklama: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hekimin
Adı Soyadı : İmza :
Uzmanlık alanı :
Diploma No : Tarih : / /20….
Adresi :
Telefon :
E-posta : @
Bu form TSSF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanmıştır.
TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU Fahrettin Kerim Gökay Cad. Ortaklar İş Merkezi No:71 K:9 D:57
Telefon: 0216 348 1818 Faks: 0216 348 5544 e-posta: tssf@tssf.gov.tr
Form 10- Cankurtaran, havuz, su parkı, sahil ve kıyı işletmelerini denetleme formu;
ADI SOYADI
İŞYERİNİN ÜNVANI
CANKURTARANIN BROVE SEVİYESİ BRONZ GÜMÜŞ ALTIN
CANKURTARANIN BROVE SÜRESİ BİTİM TARİHİ
CANKURTARANIN EĞİTİM ALDIĞI EĞİTMENİN ADI SOYADI
GÖREV YAPTIĞINIZ ALAN HAVUZ SAHİL KAYDIRAK
GÖREV YAPTIĞINIZ ALANDA KAÇ CANKURTARAN GÖREV YAPIYOR HAVUZ SAHİL KAYDIRAK
ÇALIŞTIĞINIZ KURUMDA SGK KAYDINIZ YAPILDIMI EVET HAYIR
KURUMDA CANKURTARANLIK DIŞINDA BAŞKA İŞ YAPIYORMUSUNUZ EVET HAYIR
GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİZ BAŞLANGIÇ BİTİŞ
GÖREV ALANINIZDA CANKURTARAN KULESİ VARMI EVET HAYIR
GÜNDE KAÇ SAAT ARAYLA NÖBET DEĞİŞİMİ VE DİNLENME YAPILIYOR 2 4 6
DİNLENME VE YEMEK SAATLERİNİZDE GÖREV BÖLGENİZİ TERK EDİYORMUSUNUZ EVET HAYIR
TERK EDİYORSANIZ NE YAPIYORSUNUZ NÖBETCİ BAYRAK TABELA
KULLANDIĞINIZ STANDART CANKURTARAN GİYSİLERİ SARITİŞORT KIRMIZIŞORT KIRMIZI ŞAPKA
KULLANDIĞINIZ STANDART CANKURTARAN BAYRAKLARI SARI SARIKIRMIZI KIRMIZI
KULLANDIĞINIZ KURTARMA ALETLERİ KKEMER KTOP KHALAT
KSOPA KBOT KTORPİL
KULLANDIĞINIZ KURTARMA ALETLERİNİN HER BİRİNİN YEDEĞİ VARMI EVET HAYIR
KULLANDIĞINIZ İLK YARDIM MALZEMELERİ İLKYRDÇANTA O2 SET SEDYE
GÖREV ALANINIZ İLE İLGİLİ YAZILI BİR ACİL EYLEM PLANINIZ VARMI EVET HAYIR
GÜNEŞTEN KORUNUYORMUSUNUZ EVET HAYIR
CANKURTARAN KULESİ VARMI EVET HAYIR
ÇALIŞIRKEN SIVI TÜKETİYORMUSUNUZ EVET HAYIR
GÜNLÜK EN AZ BİR KERE KURTARMA İDMANI YAPIYORMUSUNUZ EVET HAYIR
GÖREVLİ CANKURTARANIN GÖREV ALANI İLE İLGİLİ SÖYLEMEK İSTEDİKLERİ VE DÜŞÜNCELERİ :

DENETLEMEYİ YAPANIN DÜŞÜNCELERİ :

DENETLEMEYİ YAPANIN ADI SOYADI :
DENETLEMEYİ YAPANIN GÖREVİ :
DENETLEMENİN TARİHİ
DENETÇİNİN İMZASI CANKURTARANIN İMZASI

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU Fahrettin Kerim Gökay Cad. Ortaklar İş Merkezi No:71 K:9 D:57
Telefon: 0216 348 1818 Faks: 0216 348 5544 e-posta: tssf@tssf.gov.tr
Form 11- Kaza Raporu Formu (Ek form:12/5/2016 -Tal/19. md.)

K A Z A R A P O R U

R A P O R E D E N İ N :
Adı ve Soyadı :
T.C.Kimlik No :
Doğum Yeri ve Tarihi :
İkametgah Adresi :
İşyeri Adresi :
Görevi :
Mesleği :
Rapor Tarihi ve Yeri :
K A Z A B İ L G İ L E R İ :
1) Kazazedenin Adı, Soyadı, adresi, yaşı, telefonu:

2) Olayın saati ve tarihi:

3) Olay yeri :

4) Olayın oluş şeklinin tarifi:

5) Görgü tanıklarının ifadesi:
6) Yapılan cankurtarma ve/veya ilkyardım, tedavi ve tavsiyeler:
7) Olayın önlenebilmesine yönelik muhtemel tedbirler ve öngörüler:
8) Cankurtarma ve/veya ilk yardım yapan kişi ya da formu dolduran görevlinin adı soyadı, imzası:
İşbu kaza raporu üç nüsha düzenlenmiş olup, bir sureti ilgili resmi kuruma, bir sureti Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna gönderilmek üzere, bir sureti de işletmemizde dosyalanmak üzere doldurulup tarafımızdan imza altına alınmıştır. .. / .. / 20..

Görevli Personel (Cankurtaran) İşletme Yetkilisi
Form 12- Risk Değerlendirme Raporu (Ek form:12/5/2016 -Tal/19. md.)
Uluslararası Avrupa Yaşam Koruma Federasyonu (ILSE)

BELİRTİLEN YÜZME ALANI HAKKINDA RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

DEĞERLENDİRME RAPORU
(Bu belgenin çıktısını alınız)

Yer:
Tarih:
Değerlendiren:

1 İçindekiler
1 İçindekiler
2 RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU 2
3
3
2.1 Ön Yer Görme Ziyareti
22 Yer Görme Ziyareti 3
3
3 Bölüm 4
3.1 İncelenen Alan (Boyutları ve Açıklama)
3.2 Halk Erişimi
3.3 Acil Durum Hizmetlerine Erişim
3.4 Cankurtaran Ekipmanı
3.5 İşaretler
3.6 Güvenlik Bilgi Panosu
3.7 Tehlikeler/Riskler
3.8 Bölgenin belirli bir faaliyete ayrılması
3.9 Cankurtaran Tedariki 4
5
6
7
8
9
10
14
15
4 Ekler 18
4.1 İncelenen alanın büyüklüğünü gösteren harita
4.2 Fotoğraflar
4.3 Kişi listesi 18
18
19
5 Sonuçlandırma 20
5.1 Tavsiyelerin Özeti 20
2 RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

2.1 Ön Yer Görme Ziyareti

2.1.1 Alınan belgeler ve bilgiler
Yanıt veriniz: Lütfen evet/hayır/uygulanamaz (n/a) şeklinde yanıt veriniz
# Aşağıdaki belgeler alındı mı? Cevap Yorum
1 Önceki! Risk Değerlendirme Raporlarının kopyaları (uygulanabilirse)
2 Haritalar (İkmal araştırması ve Genel)
3 Yerel İrtibat Kişileri – (Detaylar)
4 Güvenlik İşareti Broşürü
5 Normal Çalışma prosedürü (uygulanabilir olduğu yerde)
6 Acil Durum Eylem Prosedürü (uygulanabilir olduğu yerde)
7 Kaza ve Boğulma İstatistikleri
8 Mavi Bayrak var veya başvurulmuş Var: Evet/Hayır
Başvurulmuş: Evet/Hayır

2.2 Yer Görme Ziyareti

2.2.1 Genel Bilgiler
Alanın adı
Bölge
Ülke
Talepte Bulunan Merci

2.2.2 DBA Tipi
Yorumlar:
 Kumsal
 Nehir
 Göl
 Kanal
 Rıhtım
 Gölet
 Diğer

2.2.3 Ziyaretler

Ziyaret Tarih Başlangıç Zamanı Bitiş zamanı Azami Kabarma Asgari Kabarma
1
2
3
3 Bölüm

3.1 İncelenen Alan (Boyutları ve Açıklama)

3.1.1 Alan Kullanımı ve Faaliyetler
Yanıt veriniz: Lütfen evet/hayır yazınız
Bu faaliyetlerden herhangi biri yapılıyor mu? Cevap Numara/Yorum
1 Yüzme
2 Sörf/Vücut sörfü
3 Rüzgar sörfü
4 Yelkencilik
5 Kano sporu
6 Su kayağı
7 Motor bot sporu
8 Jet Ski (Kişisel su aracı)
9 Sualtı solunum aletiyle dalış yapma/şnorkelle yüzme
10 Balıkçılık
11 Diğer faaliyetler:

3.2 Halk Erişimi

3.2.1 Açıklama

3.2.2 Tavsiyeler
3.3 Acil Durum Hizmetlerine Erişim

3.3.1 Açıklama
3.3.2 Tavsiyeler

3.4 Cankurtaran Ekipmanı
Yanıt veriniz: Lütfen evet/hayır/uygulanamaz (n/a) şeklinde yanıt veriniz
Cevap Yorum
1 Belirtilen yüzme alanına veya yakınına cankurtaran ekipmanı temin edilmiş mi? Örn. cankurtaran kemeri, işaret fişekleri, ipler, makara/halat, kurtarma çantası vb.
2 Açıkça görülebilir bir biçimde yerleştirilmiş mi, erişilebilir durumda mı?
3 Yerden maksimum 1.7m yukarda mı?
4 Uygun aralıklarla uygun yerlere yerleştirilmiş durumda mı? (yaklaşık 100m ara)
5 Tamire ihtiyaç duymayacak kadar iyi durumda mı?
6 Eşyalar düzenli olarak kontrol ediliyor mu? (öyleyse, hangi sıklıkta?)
7 Bakım kaydı tutuluyor ve güncelleniyor mu?
8 İlave ekipmana ihtiyaç var mı?

3.4.1 Tavsiyeler
3.5 İşaretler

3.5.1 Kumsalda/su güvenlik işaretlerinin varlığı

1 Yasak İşaretleri (uygun olan yerlerde)
Örneğin: Yüzmek Yasaktır
Bu işaretler mevcut mu? İşaretleri listeleyin –
Tavsiyeler:

Bkz. Tavsiyeler
2 Uyarı İşaretleri (uygun olan yerlerde)
Örneğin: Tehlike Derin Su
Bu işaretler mevcut mu? İşaretleri listeleyin –
Tavsiyeler:

Bkz. Tavsiyeler
3 Zorunlu İşaretler (uygun olan yerlerde)
Örneğin: Can yelekleri giyilmelidir.
Bu işaretler mevcut mu? İşaretleri listeleyin –
Tavsiyeler:

Bkz. Tavsiyeler
4 Mevcut diğer işaretler – Belirtiniz
Tavsiyeler:

Bkz. Tavsiyeler

3.5.2 Diğer Tavsiyeler
3.6 Güvenlik Bilgi Panosu
Açıklama
Yanıt veriniz: Lütfen evet/hayır yazınız
Cevap Açıklama
Belirtilen ana yüzme alanı içerisinde yerel bir noktada güvenlik bilgi panosu bulunuyor mu?
“EVET” ise lütfen aşağıdaki listeden hangilerinin gösterildiğini seçiniz:
1 Cankurtaranların yeri?
2 Devriye gezilen/gözlenen yüzme alanları?
3 En yakın telefon(lar)?
4 Gelgit zamanları?
5 Aktiviteye ayrılan alanlar belirtilmiş mi?
6 Belirli Yerel Tehlikeler?
7 Acil Durum Bilgisi?
8 Yasaklanan aktiviteler
9 Diğer? (lütfen belirtiniz)

3.6.1 Tavsiyeler

3.7 Tehlikeler/Riskler (Lütfen hiçbir kontrol tedbirinin bulunmadığı geçerli riskin altını çizin veya daire içerisine alın)
3.7.1 Açıklama
Açıklama aşağıdaki tabloda bir olasılığa eşlik eden etkiyi temsil etmektedir – lütfen ilgili kutuyu daire içerisine alınız.

Tehlike/Risk Var mı
Evet/Hayır Olasılık Biraz Zararlı Zararlı Son derece zararlı
1 Dalga profili, dalgalı, köpüren dalga, dökülen dalga Büyük olasılıkla Önemsiz İdare edilebilir Orta
Olası değil İdare edilebilir Orta Önemli ölçüde
Olası Orta Önemli ölçüde Kabul edilemez
Burada halihazırda hangi kontrol tedbirleri vardır? Yeterli /Bkz. tavsiyeler
2 Suya erişim güvenli değil Büyük olasılıkla Önemsiz İdare edilebilir Orta
Olası değil İdare edilebilir Orta Önemli ölçüde
Olası Orta Önemli ölçüde Kabul edilemez
Burada halihazırda hangi kontrol tedbirleri vardır? Yeterli /Bkz. tavsiyeler
3 Sudan çıkış güvenli değil Büyük olasılıkla Önemsiz İdare edilebilir Orta
Olası değil İdare edilebilir Orta Önemli ölçüde
Olası Orta Önemli ölçüde Kabul edilemez
Burada halihazırda hangi kontrol tedbirleri vardır? Yeterli /Bkz. tavsiyeler
4 Batan Kum Büyük olasılıkla Önemsiz İdare edilebilir Orta
Olası değil İdare edilebilir Orta Önemli ölçüde
Olası Orta Önemli ölçüde Kabul edilemez
Burada halihazırda hangi kontrol tedbirleri vardır? Yeterli /Bkz. tavsiyeler
5 Uçurumlar, kayalıklar Büyük olasılıkla Önemsiz İdare edilebilir Orta
Olası değil İdare edilebilir Orta Önemli ölçüde
Olası Orta Önemli ölçüde Kabul edilemez
Burada halihazırda hangi kontrol tedbirleri vardır? Yeterli /Bkz. tavsiyeler

Tehlike/Risk Var mı
Evet/Hayır Olasılık Biraz Zararlı Zararlı Son derece zararlı
6 Kumla oluşan engeller/doğal kum seddi Büyük olasılıkla Önemsiz İdare edilebilir Orta
Olası değil İdare edilebilir Orta Önemli ölçüde
Olası Orta Önemli ölçüde Kabul edilemez
Burada halihazırda hangi kontrol tedbirleri vardır? Yeterli /Bkz. tavsiyeler
7 Mağaralar Büyük olasılıkla Önemsiz İdare edilebilir Orta
Olası değil İdare edilebilir Orta Önemli ölçüde
Olası Orta Önemli ölçüde Kabul edilemez
Burada halihazırda hangi kontrol tedbirleri vardır? Yeterli /Bkz. tavsiyeler
8 Su altındaki kayalar Büyük olasılıkla Önemsiz İdare edilebilir Orta
Olası değil İdare edilebilir Orta Önemli ölçüde
Olası Orta Önemli ölçüde Kabul edilemez
Burada halihazırda hangi kontrol tedbirleri vardır? Yeterli /Bkz. tavsiyeler
9 Mendirekler/Strüktürler Büyük olasılıkla Önemsiz İdare edilebilir Orta
Olası değil İdare edilebilir Orta Önemli ölçüde
Olası Orta Önemli ölçüde Kabul edilemez
Burada halihazırda hangi kontrol tedbirleri vardır? Yeterli /Bkz. tavsiyeler
10 Dalgakıranlar Büyük olasılıkla Önemsiz İdare edilebilir Orta
Olası değil İdare edilebilir Orta Önemli ölçüde
Olası Orta Önemli ölçüde Kabul edilemez
Burada halihazırda hangi kontrol tedbirleri vardır? Yeterli /Bkz. tavsiyeler

Tehlike/Risk Var mı
Evet/Hayır Olasılık Biraz Zararlı Zararlı Son derece zararlı
11 Gelgit kesme Büyük olasılıkla Önemsiz İdare edilebilir Orta
Olası değil İdare edilebilir Orta Önemli ölçüde
Olası Orta Önemli ölçüde Kabul edilemez
Burada halihazırda hangi kontrol tedbirleri vardır? Yeterli /Bkz. tavsiyeler
12 Girdap ve diğer güçlü akımlar Büyük olasılıkla Önemsiz İdare edilebilir Orta
Olası değil İdare edilebilir Orta Önemli ölçüde
Olası Orta Önemli ölçüde Kabul edilemez
Burada halihazırda hangi kontrol tedbirleri vardır? Yeterli /Bkz. tavsiyeler
13 Diğer: Büyük olasılıkla Önemsiz İdare edilebilir Orta
Olası değil İdare edilebilir Orta Önemli ölçüde
Olası Orta Önemli ölçüde Kabul edilemez
1Biraz zararlı Minor injury – first aid administered at the scene
2Zararlı Hastaneye yatırma gerektirecek ölçüde yaralanma
3Son derece zararlı Ölümcül yaralanma
Yukarıdaki değerlendirmeyi takiben önerilen tedbir

Risk seviyesi Tedbir ve zaman çizelgesi

Önemsiz
Hiçbir tedbire gerek yoktur ve kaydı tutulmaz.

İdare edilebilir
İlave kontrollere gerek yoktur. Daha uygun maliyetli bir çözüm veya ilave maliyet yükü getirmeyen bir iyileştirme düşünülebilir.
Orta Riski azaltmak için çaba harcanmalıdır ancaj koruma/önleme masrafları dikkatle ölçülmeli ve sınırlandırılmalıdır. Belirli bir süre zarfında risk azaltma tedbirleri uygulanmalıdır. Orta dereceli bir risk son derece zararlı sonuçlarla ilişkili olduğunda, zararın meydana gelme olasılığını ileri kontrol tedbirlerine olan ihtiyacı tespit ederken baz olarak belirlemek üzere daha fazla değerlendirme gerekli olabilir.

Önemli ölçüde Risk azaltılana kadar faaliyete başlanmamalıdır. Riski azaltmak için önemli ölçüde kaynak ayırmak gerekli olabilir. Risk, halihazırda sürmekte olan bir faaliyeti kapsıyorsa, acil önlem alınmalıdır.

Kabul edilemez Risk azaltılana kadar faaliyete başlanmamalı veya devam edilmemelidir. Riskin azaltılması sınırsız kaynaklarla dahi mümkün değilse, faaliyet yasaklanmalı ve yasaklı kalmalıdır.
Not: Burada “idare edilebilir” riskin makul kabul edilebilir en düşük seviyeye çekilmiş olduğu anlamına gelir.
3.7.2 Tavsiyeler

3.8 Bölgenin belirli bir faaliyete ayrılması
Yanıt veriniz: Lütfen evet/hayır yazınız
Cevap Açıklama
1 Uygunsuz su-kullanıcı faaliyetlerini ayıran/tecrit eden bir bölgeleme sistemi belirgin mi, açık mı?
2 Evet ise bu sistem açık bir biçimde bayraklar, şamandıralar, bariyerler, işaret panoları ve diğer yöntemlerle belirgin hale getirilmiş mi?
3 Hız kısıtlamaları yerinde mi?

3.8.1 Tavsiyeler
3.9 Cankurtaran Tedariki
3.9.1 Mevcut provizyon

# Cevap
1 Belirtilen Yüzme Alanı onaylanan dönemlerde cankurtaranlar tarafından gözetiliyor mu?  evet  hayır  n/a –uygulanamaz
Yorum:
2 Cankurtaran istasyonu veya istasyonları var mı?  evet  hayır  n/a –uygulanamaz
Öyleyse yüzme alanlarına göre yerlerini açıklayınız:
3 Çalışma saatleri Saatler: -e kadar
Tarihler: -e kadar
Günler/hafta:  Pzt  Sa  Çrş  Per  Cu  Cmt  Paz
4 Görevli cankurtaran sayısı Sabah:
Akşamüstü:
Akşam:
 yeterli  Bkz. Tavsiyeler
5 Cankurtaranlar kolaylıkla tanınıyor mu?  evet  hayır  n/a –uygulanamaz

6 Cankurtaran ekipmanı yazılı çalışma prosedürleri çerçevesinde tanımlanmış mı?  evet  hayır  n/a –uygulanamaz

Evet ise, lütfen aşağıdaki listeden seçiniz
e/h Kaç tane? Açıklama
 Radyo/telefon vb.
 Megafon/ses yükseltici/düdük/siren
 Kurtarma tüpleri (işaret fişekleri)
 Atma ipleri/halatları
 Kurtarma tahtası/kayağı
 Kurtarma Aracı
 Can yelekleri/koruyucu ve başlık
 Binoküler/teleskop
 İlk yardım malzemeleri
 Oksijen3.9.2 Tavsiyeler
# Cevap
1 Belirtilen Yüzme Alanının onaylanan dönemlerde cankurtaranlar tarafından gözetilmesi gerekli mi?
 evet  hayır

Yorum:
2 Evet ise, istasyonun yüzme alanına göre yerini açıklayınız.

3 Önerilen çalışma saatleri

4 Min. görevli cankurtaran sayısı

5 Cankurtaranın tanınması

6 Yazılı çalışma prosedürleri çerçevesinde tanımlanmış minimum cankurtaran ekipmanı Aşağıda listelendiği gibi
No e/h Minimum sayı Açıklama No e/h Minimum sayı Açıklama
1  Radyo 14  Koruyucu giysi
2  Telefon 15  Başlık
3  Megafon 16  Binoküler
4  Düdük 17  İlk yardım malzemeleri
5  Sirenler 18  Sedyeler
6  Kurtarma tüpleri 19  Omurga Tahtası
7  İşaret fişekleri 20  Oksijen
8  Atma halatları 21  AED
9  Kurtarma Tahtaları 22  Taşıma/nakliye aracı
10  Kayaklar 23 
11  Kurtarma Aracı 24 
12  Kayaklar 25 
13  Can yelekleri 26 

3.9.3 Diğer Tavsiyeler

4 Ekler
4.1 İncelenen alanın büyüklüğünü gösteren harita
4.2 Fotoğraflar
Çekilen fotoğraflar hakkında bilgi
# Tarih/Yer İçerik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

4.3 Kişi listesi
Bu değerlendirme için bilgi toplamakta yardımcı olan kişilerin listesi
# Adı Statüsü Adresi İrtibat Numarası
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
5 Sonuçlandırma

5.1 Tavsiyelerin Özeti

Ref Başlık Durum
3.2 Halk Erişimi  yeterli  Bkz. Tavsiyeler
3.3 Acil Durum Hizmetlerine Erişim  yeterli  Bkz. Tavsiyeler
3.4 Cankurtaran Ekipmanı  yeterli  Bkz. Tavsiyeler
3.5 İşaretler  yeterli  Bkz. Tavsiyeler
3.6 Güvenlik Bilgi Panosu  yeterli  Bkz. Tavsiyeler
3.7 Tehlikeler/Riskler  yeterli  Bkz. Tavsiyeler
3.8 Bölgenin belirli bir faaliyete ayrılması  yeterli  Bkz. Tavsiyeler
3.9 Cankurtaran Tedariki  yeterli  Bkz. Tavsiyeler

SONUÇ

Uluslararası Avrupa Yaşam Koruma Federasyonu ve (Kuruluş Adı) (Yer)’de Risk Değerlendirmesinin gerçekleştirilmesinde yer alan herkese teşekkürü bir borç bilir. . Özellikle bize zamanlarını ayıran, enerji sarfeden ve harita gibi yararlı malzemelerin sağlanmasında işbirliği, yardımı ve desteğini esirgemeyenlere teşekkür ederiz. Yardımları olmasaydı görevimiz çok daha zorlaşacaktı. Bu rapor “bakım yükümlülüğü” ile bağlantılı olarak proaktif bir tavır almak suretiyle su güvenliğini ve yaşamın korunmasını iyileştirmek yararına sunulmuştur.
Risk değerlendirmesini yapanlar iyi niyetle tavsiyelerde bulundular. Tavsiyeleri halihazırda yerli yerinde olabilecek güvenlik rejimlerini tamamlayıcı niteliktedir. Bir risk değerlendirmesi ancak inceleme tarihindeki bulguları yansıtabilir, hava, deniz koşulları, kumsaldaki olaylar vb. gibi diğer günlerde değişebilir nitelikteki faktörler diğer risklerin ele alınması açısından meydana geldiklerinde başka tedbirler gerektirecektir. Bu nedenle, günlük tabanda sıklıkla değişen riskler nedeniyle, bu tavsiyeler çok kapsamlı değildir ve Yöneyim tarafından düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Risk değerlendirmenin tehlike ve risk tanımlanmasını kapsayan ve daha sonra kontrol tedbirleri üzerinde karar verilerek uygulama gerektiren sürekli bir prosedür olduğu kaydedilmelidir. Dolayısıyla uygun personel eğitimiyle birlikte düzenli incelemeler yapılmalıdır.

Risk değerlendirmesi yapan kişinin adı (lütfen matbaa harfleriyle yazınız)

Risk değerlendirmesi yapan kişinin imzası

Gönderim Tarihi:

Bu değerlendirme aşağıdaki kişi tarafından kontrol edilmiştir:

2. Değerlendiren:

Onaylayan:

Uluslararası Avrupa Yaşam Koruma Federasyonu üyesidir.

Yukarıdaki Federasyon adına imzalayan:

Adı (lütfen matbaa harfleriyle yazınız)

Organizasyondaki Pozisyonu:

İmza: Tarih:

Form 13- Yetkili Kişiler ve Cankurtaran Eğitmeni İmza Örnekleri Formu (Ek:12/5/2016 -Tal/19. m)

YETKİLİ KİŞİLER VE CANKURTARAN EĞİTMENİ / İMZA ÖRNEKLERİ

( FORM-13 )
Cankurtarma Kuruluşu Adı :
Cankurtarma Kuruluşu Yetki Belgesi No :
Cankurtarma Kuruluşu Yetkilisi Adı Soyadı : İmza
1) Eğitmen Sicil No / Eğitmen düzeyi İmza
Adı Soyadı :
Gsm, e-mail :
——————————————— ————————–/—— ————————-

2) Eğitmen Sicil No / Eğitmen düzeyi İmza
Adı Soyadı :
Gsm, e-mail :
——————————————— ————————–/—— ————————-

3) Eğitmen Sicil No / Eğitmen düzeyi İmza
Adı Soyadı :
Gsm, e-mail :
——————————————— ————————–/—— ————————-

4) Eğitmen Sicil No / Eğitmen düzeyi İmza
Adı Soyadı :
Gsm, e-mail :
——————————————— ————————–/—— ————————-

5) Eğitmen Sicil No / Eğitmen düzeyi İmza
Adı Soyadı :
Gsm, e-mail :
——————————————— ————————–/—— ————————-
İmza örneği formunun aslı Federasyona gönderilecektir.

EK-A : Cankurtaran Sınavı Uygulama Tablosu (Ek Tablo:12/5/2016 -Tal/19. Md.)

Paylaş

Post Author: Cankurtaran Türkiye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir